Menu Close

(9.4) Nếu tôi biết loại công việc mình muốn làm và các hoạt động khiến mình thích thú, làm thế nào để yêu cầu trung tâm khu vực trợ giúp tôi?

(9.4) Nếu tôi biết loại công việc mình muốn làm và các hoạt động khiến mình thích thú, làm thế nào để yêu cầu trung tâm khu vực trợ giúp tôi?

Sau khi quý vị xác định được những loại việc quý vị muốn làm trong cộng đồng, hãy liên hệ với trung tâm khu vực và yêu cầu một cuộc họp Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (Individual Program Plan, IPP). Quý vị phải sử dụng quy trình IPP để thảo luận cũng như xác định các dịch vụ và sự hỗ trợ đáp ứng công việc, cộng đồng và sở thích hoạt động lúc rảnh rỗi của quý vị. Quý vị có thể đợi đến IPP tiếp theo đúng lịch bình thường của quý vị. Hoặc, quý vị có thể yêu cầu một cuộc họp IPP, và trung tâm khu vực phải tổ chức cuộc họp IPP cho quý vị trong vòng 30 ngày sau khi quý vị yêu cầu. [1]Mục 4646.5(b).

Quý vị có thể đưa bất kỳ ai đến cuộc họp IPP để giúp quý vị. Nếu quý vị có người hướng dẫn công việc, quý vị có thể mời người đó đến cuộc họp IPP hoặc yêu cầu trung tâm khu vực mời hộ. Quý vị không cần phải giải thích lý do quý vị muốn ai đó tham dự cuộc họp IPP của quý vị. Những người quan tâm đến quý vị là sự trợ giúp to lớn cho quý vị tại cuộc họp IPP. Họ hiểu những điều quý vị thích và không thích. Họ có thể cung cấp thông tin về các mục đích trong cuộc sống của quý vị cũng như những điều có thể cản trở quý vị đạt được mục đích.

Tại cuộc họp, hãy thảo luận về sở thích của quý vị, những điều quý vị muốn và sự hỗ trợ quý vị cần. Trao đổi về tất cả những điều quý vị cần và muốn trong IPP của quý vị. Nếu quý vị muốn làm việc và tham gia các hoạt động với những người không bị khuyết tật, hãy thảo luận về điều này tại cuộc họp IPP của quý vị. Nếu quý vị muốn có các dịch vụ ban ngày, công việc hoặc các hoạt động khác hòa nhập với cộng đồng, hãy trao đổi về những điều ngăn cản quý vị đạt được các mục đích này và những điều quý vị cần để đạt được các mục đích đó. Đánh giá và quy trình lập kế hoạch của quý vị phải tập trung vào cách để thực hiện điều đó.

Đôi khi vấn đề là không có chương trình hoặc sự hỗ trợ hoạt động trong khu vực của quý vị. Nếu IPP của quý vị bao gồm các dịch vụ và sự hỗ trợ cho phép quý vị tham gia công việc hoặc các hoạt động hòa nhập, nhóm IPP của quý vị phải lập kế hoạch để tìm hoặc phát triển những dịch vụ đó. IPP của quý vị có thể bao gồm những sự hỗ trợ quý vị cần để tham gia cộng đồng và giúp quý vị phát triển những sự hỗ trợ tự nhiên, chẳng hạn như bạn bè, câu lạc bộ hoặc chương trình cộng đồng.

Trung tâm khu vực phải cung cấp các dịch vụ dựa trên mong muốn và nhu cầu của quý vị. [2]Các Mục 4512(b), 4646 và 4646.5. Tuy nhiên, các dịch vụ và sự hỗ trợ dành cho quý vị phải hiệu quả về chi phí và trung tâm khu vực phải mua các dịch vụ từ nhà cung cấp có chi phí ít nhất đồng thời vẫn đáp ứng nhu cầu như đã xác định trong IPP của quý vị. [3]Mục 4648(a)(6)(D). Nếu trung tâm khu vực báo với quý vị rằng các dịch vụ, công việc hoặc những hoạt động ban ngày khác mà quý vị muốn không có sẵn, hãy yêu cầu họ phát triển thêm các lựa chọn.

References
1 Mục 4646.5(b).
2 Các Mục 4512(b), 4646 và 4646.5.
3 Mục 4648(a)(6)(D).