Menu Close

(9.15) Chương Trình Tự Xác Định là gì?

(9.15) Chương Trình Tự Xác Định là gì?

Chương Trình Tự Xác Định (Self-Determination Program, SDP) là một cách để quý vị nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực. [1]Mục 4685.8. Chương trình này khác với cách truyền thống, trong đó trung tâm khu vực mua các dịch vụ dành cho quý vị từ bên cung cấp của họ. Trong SDP, khách hàng và gia đình của họ có nhiều sự tự do, khả năng kiểm soát và trách nhiệm hơn trong việc chọn các dịch vụ và sự hỗ trợ để giúp họ đạt được các mục tiêu trong Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (IPP). Kể từ tháng 7 năm 2021, SDP được cung cấp cho tất cả khách hàng hội đủ điều kiện của trung tâm khu vực. Mỗi trung tâm khu vực có một ủy ban cố vấn địa phương sẽ họp để giúp lập kế hoạch SDP trong khu vực đó.

Trong SDP, quý vị: 

  • Tạo một Kế Hoạch Tập Trung Vào Con Người để hướng tới tương lai mong muốn của quý vị. Trong quá trình tạo một kế hoạch tập trung vào con người, quý vị hướng cuộc trò chuyện vào thế mạnh, khả năng, sở thích, lối sống và nền tảng văn hóa của quý vị. Đến cuối quá trình, quý vị sẽ có một văn bản kế hoạch cho các mục đích của quý vị về giải trí, vận chuyển, tình bạn, liệu pháp, nhà ở, việc làm, mối quan hệ với gia đình và bất kỳ nội dung nào khác mà quý vị muốn.
  • sẽ có một Ngân Sách Cá Nhân, là tiền để mua dịch vụ và sự hỗ trợ dành cho quý vị. Nhóm IPP xác định ngân sách cho quý vị dựa trên số tiền quý vị đã sử dụng cho các dịch vụ trong 12 tháng gần nhất. Sau đó, quý vị sẽ lập kế hoạch chi tiêu cho biết quý vị sẽ chi tiêu ngân sách này cho các dịch vụ như thế nào.
  • có thể có một Người Hỗ Trợ Độc Lập để giúp quý vị tạo kế hoạch tập trung vào con người, ra quyết định về ngân sách và chi tiêu của quý vị, tìm dịch vụ và bênh vực cho quý vị.
  • phải có Dịch Vụ Quản Lý Tài Chính (Financial Management Services, FMS). Quý vị chọn một FMS do trung tâm khu vực cung cấp. FMS sẽ giúp quý vị quản lý ngân sách bằng cách thanh toán hóa đơn và quản lý việc thanh toán cho nhân viên hỗ trợ.
  • Tìm nhà cung cấp cho các dịch vụ và sự hỗ trợ dành cho quý vị. Các nhà cung cấp này không nhất thiết phải là bên cung cấp của trung tâm khu vực, tương tự như trong hệ thống truyền thống. Quý vị có thể mua dịch vụ được chính quyền liên bang phê duyệt và được liệt kê trong chương trình miễn trừ SDP. Quý vị có thể mua nhiều dịch vụ khác nhau bằng ngân sách của quý vị. Quý vị không thể mua một số dịch vụ, như là chỗ ăn ở (thuê nhà, thực phẩm, tiện ích).

Quý vị có thể kháng cáo và yêu cầu một buổi điều trần công bằng nếu quý vị không đồng ý với IPP, ngân sách cá nhân hoặc những phần khác của các dịch vụ dành cho quý vị trong SDP. Quý vị có cùng các quyền kháng cáo và điều trần trong SDP như trong hệ thống truyền thống của trung tâm khu vực. Xem chương 10 để biết thông tin về kháng cáo, khiếu nại và mốc thời gian.

Để biết thêm thông tin về SDP, hãy truy cập trang web SDP của Sở Dịch Vụ Phát Triển tại đây. https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/. Để ghi danh vào SDP, hãy trao đổi với điều phối viên dịch vụ tại trung tâm khu vực của quý vị. Quý vị phải tham dự hoạt động định hướng trước khi có thể bắt đầu SDP. Hoạt động định hướng được cung cấp qua trung tâm khu vực hoặc ủy ban cố vấn địa phương bằng các ngôn ngữ khác nhau. Quý vị cũng có thể tham dự hoạt động định hướng toàn tiểu bang.

References
1 Mục 4685.8.