Menu Close

(9.7) Việc làm cạnh tranh là gì?

(9.7) Việc làm cạnh tranh là gì?

Việc làm cạnh tranh là công việc được thực hiện trong thị trường việc làm mở mà không có trợ giúp từ những người khác (chẳng hạn như người hướng dẫn công việc). Sự hỗ trợ tự nhiên của quý vị có thể đã đủ để quý vị thành công trong việc làm cạnh tranh. Sự hỗ trợ tự nhiên là các mối quan hệ cá nhân của quý vị, những người có thể và sẵn lòng trợ giúp quý vị trong công việc. [1]Mục 4512(e).

References
1 Mục 4512(e).