Menu Close

(9.10) Chương trình hoạt động công việc là gì?

(9.10) Chương trình hoạt động công việc là gì?

Chương trình hoạt động công việc cung cấp các dịch vụ cho người trưởng thành bị khuyết tật về phát triển để làm việc. Các chương trình này bao gồm:

  • Chương trình hoạt động công việc dựa trên cộng đồng do DOR chứng nhận hoặc CARF (Ủy Ban về Công Nhận Cơ Sở Phục Hồi Chức Năng) công nhận. [1]Mục 4851(e)(g) và (l).
  • Các xưởng được bảo vệ (những nơi này sẽ không phải là tùy chọn đến năm 2025)
  • Các trung tâm hoạt động công việc

Thông thường, các xưởng được bảo vệ và trung tâm hoạt động công việc trả ít hơn lương tối thiểu. Những nơi này có thể không được áp dụng vì các quy định mới về việc trả ít lương hơn cho công việc mọi người làm. Những nơi này sẽ hoàn toàn không được áp dụng kể từ năm 2025. Trung tâm khu vực hoặc DOR thanh toán cho các chương trình hoạt động công việc. [2]Mục 4867. Quý vị không phải làm việc trong trung tâm hoạt động hoặc xưởng được bảo vệ trước khi thử công việc ví dụ như việc làm được hỗ trợ, việc làm cạnh tranh hoặc tự kinh doanh. Hãy cho điều phối viên dịch vụ tại trung tâm khu vực biết mục đích việc làm của quý vị và yêu cầu viết mục đích đó vào IPP. Mục đích của quý vị sẽ giúp xác định những dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần. Điều đó cũng sẽ giúp trung tâm khu vực kết nối quý vị với nhà cung cấp phù hợp có thể giúp quý vị.

References
1 Mục 4851(e)(g) và (l).
2 Mục 4867.