Menu Close

(9.13) Nếu trung tâm khu vực không còn đồng ý với chương trình hoặc các hoạt động ban ngày mà tôi đang nhận theo IPP thì sao?

(9.13) Nếu trung tâm khu vực không còn đồng ý với chương trình hoặc các hoạt động ban ngày mà tôi đang nhận theo IPP thì sao?

Trung tâm khu vực của quý vị có thể đề xuất thay đổi chương trình hoặc các hoạt động ban ngày của quý vị. Tuy nhiên, sau khi các chương trình hoặc hoạt động được viết vào IPP của quý vị, trung tâm khu vực chỉ có thể yêu cầu thay đổi chương trình của quý vị trong cuộc họp IPP. Nếu quý vị không nhất trí với trung tâm khu vực sau cuộc họp, trung tâm khu vực phải gửi cho quý vị một văn bản thông báo về thay đổi này, được gọi là Thông Báo Hành Động (Notice of Action, NOA). Thông báo này phải cho biết quyền được kháng cáo của quý vị.

Quý vị có quyền nộp đơn yêu cầu phiên điều trần. Nếu quý vị nộp đơn trong vòng 10 ngày sau khi nhận thông báo của trung tâm khu vực, quý vị có thể ở lại chương trình trong khi kháng cáo. [1]Mục 4701(n). Nếu quý vị không nộp đơn kháng cáo trong vòng 10 ngày, quý vị vẫn có thể phản bác quyết định của trung tâm khu vực, miễn là quý vị nộp đơn trong vòng 30 ngày. Quý vị không thể ở lại chương trình trong quá trình kháng cáo.

References
1 Mục 4701(n).