Menu Close

(9.12) Có các loại hoạt động ban ngày và hoạt động lúc rảnh rỗi nào khác dành cho những người bị khuyết tật về phát triển?

(9.12) Có các loại hoạt động ban ngày và hoạt động lúc rảnh rỗi nào khác dành cho những người bị khuyết tật về phát triển?

Trung tâm khu vực có thể thanh toán cho các chi phí cắm trại và đi lại liên quan. Đây là một dịch vụ trước đó bị tạm ngừng, nghĩa là trung tâm khu vực không thể thanh toán cho dịch vụ này. Tuy nhiên, kể từ tháng 7 năm 2021, trung tâm khu vực có thể thanh toán. [1]Mục 4648.5(a).

Hai lựa chọn khác, Dịch Vụ Ban Ngày Được Điều Chỉnh và Dịch Vụ Đào Tạo Dựa Trên Cộng Đồng Có Phiếu Mua Hàng, cho phép quý vị chọn và điều chỉnh các dịch vụ ban ngày của mình. Loại và thời lượng các dịch vụ này được xác định qua quy trình IPP và viết vào IPP, bao gồm loại và số lượng dịch vụ cùng nhân viên cần thiết để thực hiện kế hoạch của quý vị.

Nếu quý vị chọn Dịch Vụ Ban Ngày Được Điều Chỉnh, dịch vụ này phải làm được hai điều.

  1. Phát triển thiết kế dịch vụ qua IPP của quý vị để tận dụng tối đa lựa chọn và nhu cầu của quý vị. Điều này thường là số giờ hoặc số ngày ít hơn chương trình ban ngày truyền thống và linh hoạt đáp ứng nhu cầu cá nhân của quý vị.
  2. Trao cho quý vị các cơ hội có được hoặc duy trì công việc, hoạt động tình nguyện hoặc giáo dục, tận dụng tối đa các dịch vụ dành cho quý vị và trợ giúp quý vị hòa nhập với cộng đồng. [2]Mục 4688.21 (b)(1-7).

Dịch Vụ Đào Tạo Dựa Trên Cộng Đồng Có Phiếu Mua Hàng (Dịch vụ VCBT) phải trợ giúp quý vị phát triển các kỹ năng cần thiết để làm việc trong cộng đồng hoặc tham gia công việc tình nguyện hoặc giáo dục. Có nhiều quy định áp dụng cho chương trình được điều chỉnh này bao gồm:

  1. Dịch Vụ phải được cung cấp trong một môi trường tự nhiên trong cộng đồng, không phải tại nhà riêng của quý vị;
  2. Nếu quý vị, cha/mẹ hoặc người bảo hộ của quý vị làm bên cung cấp dưới dạng dịch vụ VCBT, quý vị phải sử dụng dịch vụ quản lý tài chính (FMS);
  3. Cha/mẹ hoặc người bảo hộ quý vị không thể là nhân viên hỗ trợ trực tiếp cho quý vị;
  4. Nếu quý vị làm bên cung cấp dưới dạng Dịch Vụ VCBT, quý vị cũng phải hội đủ điều kiện nhận vé xe buýt do trung tâm khu vực tài trợ, nếu thích hợp, và,
  5. Dịch Vụ VCBT giới hạn ở tối đa 150 giờ/quý. [3]Mục 4688.21 (c)(1-12); xem thêm Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California các mục 58884-58888.

References
1 Mục 4648.5(a).
2 Mục 4688.21 (b)(1-7).
3 Mục 4688.21 (c)(1-12); xem thêm Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California các mục 58884-58888.