Menu Close

(9.23) Dịch Vụ Hỗ Trợ Phát Triển và Dịch Vụ Phục Hồi Chức Năng Nghề Nghiệp khác nhau như thế nào?

(9.23) Dịch Vụ Hỗ Trợ Phát Triển và Dịch Vụ Phục Hồi Chức Năng Nghề Nghiệp khác nhau như thế nào?

Dịch Vụ Hỗ Trợ Phát Triển và Dịch Vụ Phục Hồi Chức Năng Nghề Nghiệp xuất phát từ các cơ quan công khác nhau và cung cấp các dịch vụ khác nhau. DDS điều hành Chương Trình Dịch Vụ Hỗ Trợ Phát Triển thông qua các trung tâm khu vực. Dịch vụ hỗ trợ phát triển có thể dài hạn. Quý vị có thể nhận được các dịch vụ này cho đến khi nghỉ hưu. DOR điều hành Chương Trình Dịch Vụ Phục Hồi Chức Năng Nghề Nghiệp. Quý vị chỉ có thể nhận các dịch vụ phục hồi chức năng nghề nghiệp trong thời gian có hạn.

Sau khi quý vị quyết định muốn làm việc, trung tâm khu vực sẽ tìm nhà cung cấp cho quý vị. Một số nhà cung cấp sử dụng ngân sách từ DOR để giúp quý vị tìm việc, rồi sau đó chuyển sự hỗ trợ cho quý vị đến DDS. Các nhà cung cấp khác không làm việc với DOR. Họ nhận ngân sách từ DDS để giúp quý vị tìm và duy trì công việc. Cả hai chương trình cung cấp cho quý vị sự hỗ trợ trong công việc và các hoạt động liên quan đến công việc.