Menu Close

(9.34) Có những hạn chế gì đối với các dịch vụ vận chuyển của trung tâm khu vực?

(9.34) Có những hạn chế gì đối với các dịch vụ vận chuyển của trung tâm khu vực?

Trung tâm khu vực không thể thanh toán cho dịch vụ vận chuyển tư nhân, chuyên biệt cho người lớn mà có thể sử dụng phương tiện công cộng sẵn có một cách an toàn. [1]Mục 4648.35(a). Nếu trung tâm khu vực đã thanh toán cho dịch vụ vận chuyển tư nhân, chuyên biệt để đưa đón quý vị đến chương trình ban ngày hoặc nơi làm việc, họ phải phát triển kế hoạch tiếp cận phương tiện vận chuyển nếu quý vị có thể sử dụng phương tiện công cộng một cách an toàn và các phương tiện vận chuyển đó có sẵn. [2]Mục 4646.5(a)(7)(A). Tuy nhiên, kế hoạch này phải bao gồm các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần để giúp quý vị sử dụng phương tiện công cộng. [3]Mục 4646.5(a)(7)(B).

Cho dù trung tâm khu vực thanh toán cho phương tiện tư nhân hay sự hỗ trợ quý vị cần để tiếp cận phương tiện công cộng, họ chỉ có thể thanh toán cho dịch vụ ít tốn kém nhất đáp ứng nhu cầu của quý vị. [4]Các Mục 4646.5(a)(7)(B) và 4648.35(b)&(c).

Ngoài ra, luật quy định các trung tâm khu vực không thể mua các dịch vụ đào tạo vận động và vận chuyển liên quan nếu quý vị có thể nhận các dịch vụ này từ học khu của mình. Quý vị có thể nhận các dịch vụ này của trường nếu quý vị từ 18 đến 22 tuổi, hội đủ điều kiện để nhận giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan đồng thời chưa nhận được bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ hoàn thành. [5]Mục 4648.55(a).

References
1 Mục 4648.35(a).
2 Mục 4646.5(a)(7)(A).
3 Mục 4646.5(a)(7)(B).
4 Các Mục 4646.5(a)(7)(B) và 4648.35(b)&(c).
5 Mục 4648.55(a).