Menu Close

(9.26) Tôi có thể yêu cầu có người hướng dẫn hoặc người phát triển công việc không?

(9.26) Tôi có thể yêu cầu có người hướng dẫn hoặc người phát triển công việc không?

Quý vị có thể nhận trợ giúp từ người hướng dẫn công việc hoặc người phát triển công việc để đáp ứng các mối quan tâm liên quan đến công việc của quý vị.

Người hướng dẫn công việc sẽ đào tạo và hỗ trợ quý vị, trong và ngoài công việc, để quý vị có thể thành công trong công việc. Đôi khi, người hướng dẫn công việc sẽ chỉ dẫn cho chủ lao động hoặc những người lao động khác biết cách hỗ trợ quý vị. Điều này giúp quý vị học việc và thích nghi với văn hóa công ty. Mục đích của người hướng dẫn công việc là phát triển sự hỗ trợ tự nhiên để quý vị có thể làm việc với ít sự trợ giúp nhất có thể, thậm chí không cần người hướng dẫn.

Người hướng dẫn công việc khác với người phát triển công việc. Người phát triển công việc giúp quý vị tìm hoặc phát triển một công việc dành riêng cho quý vị. Những người phát triển công việc giỏi giang liên tục xây dựng mối quan hệ với những chủ lao động mới và họ tìm hiểu những công ty có thể tạo công việc cho người khuyết tật.

Khi quý vị bắt đầu công việc, quý vị có thể yêu cầu các dịch vụ hỗ trợ 1:1 từ người hướng dẫn công việc. Người hướng dẫn cho quý vị sẽ làm việc với quý vị tại nơi làm việc hoặc ngoài chỗ làm nhưng các dịch vụ hướng dẫn giảm theo thời gian. [1]§ 4851(s).

Hoặc quý vị có thể gặp cùng với những người khác tại nơi làm việc trong môi trường nhóm để nhận sự hướng dẫn. Trung tâm khu vực hoặc DOR sẽ thanh toán cho một người hướng dẫn công việc cho ít nhất ba khách hàng trong một nhóm nhưng không quá tám người, kể cả quý vị. [2]§ 4851(r). Đảm bảo các dịch vụ ban đầu hoặc đang diễn ra mà quý vị có thể cần để giúp quý vị duy trì công việc được liệt kê trong IPP hoặc IHSP của quý vị.

References
1 § 4851(s).
2 § 4851(r).