Menu Close

(9.6) Tôi có thể chọn những loại hoạt động ban ngày nào?

(9.6) Tôi có thể chọn những loại hoạt động ban ngày nào?

Về công việc, quý vị có các lựa chọn:

  • Việc làm cạnh tranh
  • Tự kinh doanh
  • Việc làm được hỗ trợ
  • Chương trình hoạt động công việc

Các lựa chọn hoạt động ban ngày khác gồm có:

  • Trung tâm phát triển người thành niên hoặc chương trình ban ngày
  • Trung tâm hoạt động
  • Chương trình quản lý hành vi
  • Chương trình giải trí xã hội, nếu quý vị đáp ứng một số ngoại lệ (xem bên dưới)
  • Các chương trình ban ngày cá nhân hóa khác