Menu Close

(9.1) Đạo Luật Lanterman quy định gì về những điều như tham gia cộng đồng, công việc, các hoạt động ban ngày và thời gian rảnh rỗi?

(9.1) Đạo Luật Lanterman quy định gì về những điều như tham gia cộng đồng, công việc, các hoạt động ban ngày và thời gian rảnh rỗi?

Đạo Luật Lanterman:

  • hỗ trợ cho hoạt động hòa nhập của người bị khuyết tật về phát triển,
  • bất kể tuổi tác hay mức độ khuyết tật,
  • với cuộc sống bình thường trong cộng đồng,
  • nhằm tránh việc chuyển chỗ ở của họ khỏi những cộng đồng đó,
  • và cho phép họ sống cuộc sống độc lập, có ích và bình thường nhất có thể. [1]Các Mục 4501 và 4502. 

Các dịch vụ phải bảo vệ sự tự do cá nhân của người bị khuyết tật về phát triển. Các dịch vụ phải được cung cấp với những điều kiện cần thiết ít hạn chế nhất. [2]Mục 4502(b)(1). Ít hạn chế nhất nghĩa là nhận các dịch vụ và sự hỗ trợ gần với cộng đồng có nhà của quý vị, trong các môi trường tự nhiên nơi người không bị khuyết tật nhận các dịch vụ. [3]Mục 4502(b)(2). 

Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (Americans with Disabilities Act, ADA) trao cho quý vị các quyền tương tự, đôi khi được gọi là “chỉ thị hòa nhập”. Các tổ chức công phải cung cấp các dịch vụ, chương trình và hoạt động trong “môi trường hòa nhập nhất” để đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật. [4]Tiêu Đề 28, Bộ Luật Các Quy Định Liên Bang mục 35.130(d). Môi trường hòa nhập nhất cho phép người khuyết tật tương tác nhiều hết mức có thể với những người không bị khuyết tật. [5]Tiêu Đề 28, Bộ Luật Các Quy Định Liên Bang Phần 35, Phụ Lục B. Các dịch vụ bị tách biệt và cô lập, trừ trường hợp bắt buộc phải như vậy, là vi phạm Đạo Luật Lanterman và ADA. 

Luật quy định các trung tâm khu vực phải tạo cơ hội cho người bị khuyết tật về phát triển được hòa nhập với cộng đồng của họ. [6]Mục 4688. Hòa nhập với cộng đồng của quý vị nghĩa là quý vị sống, làm việc và vui chơi ở cùng những địa điểm và theo cùng các cách như những người không bị khuyết tật. Điều này nghĩa là quý vị mua sắm tại các cửa hàng địa phương, tham gia các câu lạc bộ hoặc nhóm địa phương, làm tình nguyện và đến thăm khám với bác sĩ và nha sĩ địa phương. Điều này nghĩa là quý vị sinh hoạt tự nhiên trong cộng đồng, có các mối quan hệ với bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp cũng như tham gia các tổ chức cộng đồng. 

Quý vị có thể cần hỗ trợ bổ sung để tham gia đầy đủ vào cộng đồng của quý vị, sống trong một ngôi nhà hoặc căn hộ, có việc làm và tham gia các nhóm, đưa ra lựa chọn về cuộc sống của quý vị và xây dựng mối quan hệ với những người không được trả tiền để giúp đỡ hoặc hỗ trợ quý vị. Đây là lúc các dịch vụ của trung tâm khu vực có thể trợ giúp quý vị.

References
1 Các Mục 4501 và 4502.
2 Mục 4502(b)(1).
3 Mục 4502(b)(2).
4 Tiêu Đề 28, Bộ Luật Các Quy Định Liên Bang mục 35.130(d).
5 Tiêu Đề 28, Bộ Luật Các Quy Định Liên Bang Phần 35, Phụ Lục B.
6 Mục 4688.