Menu Close

(9.5) Tôi có phải sử dụng các nguồn lực chung để nhận trợ giúp về công việc hoặc các hoạt động lúc rảnh rỗi trước khi trung tâm khu vực giúp tôi nhận không?

(9.5) Tôi có phải sử dụng các nguồn lực chung để nhận trợ giúp về công việc hoặc các hoạt động lúc rảnh rỗi trước khi trung tâm khu vực giúp tôi nhận không?

Dịch vụ chung là các dịch vụ từ một cơ quan khác phục vụ công chúng. [1]Mục 4644(b). Luật quy định khách hàng của trung tâm khu vực phải sử dụng các dịch vụ chung trước khi trung tâm khu vực có thể thanh toán cho các dịch vụ tương tự. [2]Các Mục 4648(a)(8) và 4659. Trung tâm khu vực là bên thanh toán cuối cùng vì khách hàng trước tiên phải sử dụng các nguồn lực chung. Trước tiên quý vị phải sử dụng các nguồn lực chung nếu quý vị nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực theo cách thông thường, hoặc nếu quý vị tham gia Chương Trình Tự Xác Định (Self-Determination Program, SDP). [3]Mục 4685.8(d)(3)(B).

Một ví dụ là Sở Phục Hồi Chức Năng (Department of Rehabilitation, DOR). DOR là một cơ quan chung cung cấp các dịch vụ nghề nghiệp và vận chuyển. DOR trợ giúp những người khuyết tật nhận và duy trì công việc cũng như sống độc lập trong cộng đồng. Điều này bao gồm các dịch vụ phục hồi chức năng nghề nghiệp (được thảo luận bên dưới). DOR cũng có thể cung cấp đào tạo giáo dục và cao đẳng. Nếu quý vị hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ từ DOR, trung tâm khu vực không thể mua các dịch vụ tương tự. Đạo Luật Lanterman cũng quy định trung tâm khu vực phải đảm bảo không có thiếu sót trong việc cung cấp các dịch vụ và sự hỗ trợ được nêu trong IPP của quý vị. [4]Các Mục 4501 và 4648(h). Vì vậy, cho đến khi cơ quan chung có trách nhiệm đồng ý bao trả cho dịch vụ, hãy yêu cầu trung tâm khu vực thanh toán. Hãy xem Chương 4 về quy trình phát triển IPP.

References
1 Mục 4644(b).
2 Các Mục 4648(a)(8) và 4659.
3 Mục 4685.8(d)(3)(B).
4 Các Mục 4501 và 4648(h).