Menu Close

(9.11) Chương trình ban ngày là gì?

(9.11) Chương trình ban ngày là gì?

Chương trình ban ngày là thuật ngữ chung được dùng để mô tả nhiều chương trình dành cho người trưởng thành bị khuyết tật về phát triển. Những chương trình này cung cấp các dịch vụ trên cơ sở hàng giờ hoặc hàng ngày nhưng không phải là chương trình 24 giờ. Trong chương trình ban ngày, quý vị có thể học cách tương tác với những người khác, bày tỏ những điều quý vị cần và làm theo hướng dẫn. Các loại chương trình ban ngày gồm có:

  • Trung tâm phát triển dành cho người trưởng thành,
  • Trung tâm hoạt động,
  • Chương trình quản lý hành vi,
  • Chương trình kỹ năng sống độc lập, và
  • Chương trình giải trí xã hội. [1]Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54302(a)(16).

Trung Tâm Phát Triển Dành Cho Người Trưởng Thành là một loại chương trình ban ngày. Các chương trình này tập trung giúp quý vị phát triển và duy trì các kỹ năng cần thiết để quý vị tự bênh vực, hòa nhập với cộng đồng, có việc làm và chăm sóc bản thân. [2]Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54302(a)(7). Một số chương trình có các hoạt động khác nhau hàng ngày như làm việc, làm tình nguyện, giáo dục, giải trí và kỹ năng sống độc lập. Các hoạt động dành cho quý vị tùy thuộc vào những điều quý vị cần và mong muốn.

Hỏi trung tâm khu vực xem có các chương trình tương tự gần nơi quý vị sống không. Nếu không có, hãy yêu cầu trung tâm khu vực bắt đầu một chương trình.

Trung Tâm Hoạt Động là chương trình ban ngày dành cho những người:

  • Đã có các kỹ năng tự chăm sóc cơ bản,
  • Có thể tương tác một chút với những người khác,
  • Có thể giải thích những điều họ cần, và
  • Làm theo hướng dẫn.

Những chương trình này giúp quý vị phát triển và duy trì các duy trì các kỹ năng cần thiết để quý vị tự bệnh vực, hòa nhập với cộng đồng và làm việc. [3]Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54302(a)(2).

Chương Trình Quản Lý Hành Vi là chương trình ban ngày dành cho người trưởng thành bị rối loạn hành vi nghiêm trọng hoặc mắc cả khuyết tật về phát triển và tâm thần. Các chương trình này phục vụ người trưởng thành không hội đủ điều kiện tham gia các chương trình ban ngày khác do các vấn đề về hành vi. [4]Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54302(a)(12).

Chương Trình Giải Trí Xã Hội là chương trình ban ngày giúp quý vị hòa nhập với cộng đồng và tự bênh vực cho giải trí và các hoạt động lúc rảnh rỗi. [5]Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54302(a)(64). Trung tâm khu vực một lần nữa được phép mua dịch vụ giải trí xã hội, kể từ tháng 7 năm 2021. [6]Mục 4648.5(a) Các dịch vụ của trung tâm khu vực bị tạm ngừng vào năm 2009, hiện được khôi phục kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Các dịch vụ bao gồm chi phí … Continue reading

Trường hợp ngoại lệ có thể được áp dụng để các trung tâm khu vực mua các hoạt động giải trí xã hội nếu trung tâm khu vực xác định rằng dịch vụ đó là: “phương tiện chính hoặc quan trọng” trong việc cải thiện tác động thể chất, nhận thức hoặc tâm lý của tình trạng khuyết tật về phát triển của quý vị” hoặc dịch vụ đó là cần thiết để giúp quý vị ở lại nhà của quý vị và không có dịch vụ nào khác có thể đáp ứng nhu cầu của quý vị. [7]Mục 4648.5(c).

References
1 Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54302(a)(16).
2 Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54302(a)(7).
3 Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54302(a)(2).
4 Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54302(a)(12).
5 Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54302(a)(64).
6 Mục 4648.5(a) Các dịch vụ của trung tâm khu vực bị tạm ngừng vào năm 2009, hiện được khôi phục kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Các dịch vụ bao gồm chi phí cắm trại và đi lại liên quan, giải trí xã hội, dịch vụ giáo dục và liệu pháp phi y tế, như là liệu pháp âm nhạc.
7 Mục 4648.5(c).