Menu Close

(9.21) Dịch Vụ Phục Hồi Chức Năng Nghề Nghiệp là gì?

(9.21) Dịch Vụ Phục Hồi Chức Năng Nghề Nghiệp là gì?

Sở Phục Hồi Chức Năng (Department of Rehabilitation, DOR) cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng nghề nghiệp cho những người muốn làm việc trong chương trình Việc Làm Được Hỗ Trợ hoặc Việc Làm Cạnh Tranh. Các dịch vụ phục hồi chức năng nghề nghiệp gồm có:

 • Tư vấn, hướng dẫn và giới thiệu
 • Tài liệu đào tạo
 • Sắp xếp vào môi trường phù hợp
 • Dịch vụ khôi phục thể chất và tâm thần
 • Dịch Vụ Chuyên Chở
 • Hỗ trợ nhận dịch vụ
 • Các dịch vụ cá nhân, như người viết ghi chú, người đọc, thông dịch viên, người phục vụ và tài xế
 • Công nghệ hỗ trợ, ví dụ như thiết bị giao tiếp, cảm biến và các thiết bị khác
 • Hướng dẫn công việc
 • Dịch vụ cho thành viên gia đình
 • Dịch vụ sau việc làm. [1]Tiêu Đề 9, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 7149.

Khi quý vị bắt đầu công việc, DOR thanh toán 100% các dịch vụ này. Khi công việc của quý vị ổn định, ngân sách giảm dần. [2]Tiêu Đề 9, Bộ Luật Các Quy Định California mục 7021.5(b). Để biết thêm thông tin về các dịch vụ của DOR, hãy liên hệ với Disability Rights California hoặc truy cập trang web của DOR.

References
1 Tiêu Đề 9, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 7149.
2 Tiêu Đề 9, Bộ Luật Các Quy Định California mục 7021.5(b).