Menu Close

(9.27) Tôi có thể nhận được các điều chỉnh hợp lý trong công việc không?

(9.27) Tôi có thể nhận được các điều chỉnh hợp lý trong công việc không?

Trong Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (Americans with Disabilities Act, ADA), “các điều chỉnh hợp lý” là những sửa đổi hay các điều chỉnh cho phép quý vị thực hiện các chức năng thiết yếu của công việc. Các điều chỉnh có thể là:

  • Giờ nghỉ để tham gia cuộc hẹn với bác sĩ,
  • Lịch làm việc linh hoạt để quý vị có thể làm nhiều giờ hơn vào “những ngày sung sức” và ít giờ hơn khi cần,
  • Loại bỏ những chức năng không thiết yếu khỏi mô tả công việc của quý vị,
  • Các thiết bị công nghệ,
  • Nhà vệ sinh dễ tiếp cận, hoặc
  • Giáo dục và phổ biến thông tin cho đồng nghiệp của quý vị.

ADA không quy định rằng chủ lao động phải thuê một số lượng nhất định người khuyết tật. Luật quy định chủ lao động phải trao cho người khuyết tật các cơ hội công việc giống như với những người lao động không khuyết tật. Quý vị phải có thể thực hiện những chức năng thiết yếu của công việc, dù có hay không có những điều chỉnh hợp lý, để được bảo vệ theo ADA. Nếu quý vị không thể thực hiện những chức năng thiết yếu của công việc, kể cả có các điều chỉnh hợp lý, chủ lao động không bắt buộc phải thuê quý vị hoặc cung cấp các điều chỉnh.

Kể cả khi nhu cầu hỗ trợ công việc của quý vị lớn hơn mức hỗ trợ ADA yêu cầu chủ lao động cung cấp, quý vị sẽ vẫn có thể làm việc ở đó nếu trung tâm khu vực hoặc DOR cung cấp những sự hỗ trợ này.

Để biết thêm thông tin về các điều chỉnh hợp lý và những câu hỏi khác về công việc của quý vị, hãy liên hệ Disability Rights California.