Menu Close

(9.19) Ai hội đủ điều kiện tham gia chương trình dịch vụ hỗ trợ phát triển?

(9.19) Ai hội đủ điều kiện tham gia chương trình dịch vụ hỗ trợ phát triển?

Quý vị hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Dịch Vụ Hỗ Trợ Phát Triển nếu quý vị đã đủ 18 tuổi, bị khuyết tật về phát triển và đã chọn các dịch vụ này qua quy trình IPP. [1]Mục 4852. Nếu quý vị hội đủ điều kiện, trung tâm khu vực sẽ giới thiệu quý vị đến một nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ phát triển. Khi quý vị bắt đầu chương trình hoạt động công việc, quý vị nhận các dịch vụ trong tối đa 90 ngày. Trong thời gian này, chương trình xem xét các kỹ năng làm việc của quý vị và viết báo cáo (được gọi là “báo cáo đánh giá kỹ năng làm việc”) cho trung tâm khu vực. Nhóm IPP của quý vị xem xét báo cáo và xác định xem sự sắp xếp này có phù hợp không. [2]Mục 4853(c). Báo cáo này sẽ thảo luận việc:

  • Quý vị có thể cư xử phù hợp trong môi trường làm việc không.
  • Quý vị có thể tập trung trong thời gian đủ dài để làm công việc có trả lương không.
  • Quý vị có thể hiểu hướng dẫn đơn giản trong khoảng thời gian hợp lý không.
  • Quý vị có thể truyền đạt nhu cầu cơ bản của bản thân và hiểu những điều người khác nói không.
  • Mức độ chuyên cần của quý vị. [3]Mục 4853(b)(1-5).

Trạng thái của quý vị trong chương trình được đánh giá ít nhất một lần mỗi năm. Đánh giá này cho biết quý vị có cần các dịch vụ phục hồi chức năng nghề nghiệp không, bao gồm việc làm được hỗ trợ. [4]Mục 4858. Tuy nhiên, quý vị có thể yêu cầu thay đổi trải nghiệm làm việc hoặc sự sắp xếp công việc cho quý vị bất kỳ lúc nào. Nếu chương trình hoặc sự sắp xếp không phù hợp với quý vị, hãy gọi điện yêu cầu cuộc họp IPP để bàn về các thay đổi. Trung tâm khu vực phải giám sát, thẩm định và kiểm tra các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ phát triển. Họ phải đảm bảo rằng chương trình có hiệu quả thông qua việc xem xét chất lượng dịch vụ, những biện pháp bảo vệ quý vị do chương trình cung cấp và chương trình có tuân thủ các tiêu chuẩn bắt buộc không. [5]Mục 4856.

References
1 Mục 4852.
2 Mục 4853(c).
3 Mục 4853(b)(1-5).
4 Mục 4858.
5 Mục 4856.