Menu Close

(9.22) Ai hội đủ điều kiện nhận Dịch Vụ Phục Hồi Chức Năng Nghề Nghiệp?

(9.22) Ai hội đủ điều kiện nhận Dịch Vụ Phục Hồi Chức Năng Nghề Nghiệp?

Quý vị hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ phục hồi chức năng nghề nghiệp nếu:

  • Quý vị là một “cá nhân bị khuyết tật”, và
  • Quý vị cần các dịch vụ này để có được công việc. [1]Tiêu Đề 9, Bộ Luật Các Quy Định California mục 7062.

“Cá nhân bị khuyết tật” nghĩa là quý vị bị khiếm khuyết về thể chất hoặc tâm thần khiến quý vị gặp khó khăn hơn nhiều để có được công việc và các dịch vụ phục hồi chức năng nghề nghiệp sẽ giúp quý vị có được công việc. [2]Tiêu Đề 29, Bộ Luật Hoa Kỳ các mục 19151 và 705(20); Tiêu Đề 9, Bộ Luật Các Quy Định California mục 7017. Nếu quý vị nhận SSI hoặc SSDI, quý vị tự động hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ. [3]Tiêu Đề 29 Bộ Luật Hoa Kỳ mục 722.

References
1 Tiêu Đề 9, Bộ Luật Các Quy Định California mục 7062.
2 Tiêu Đề 29, Bộ Luật Hoa Kỳ các mục 19151 và 705(20); Tiêu Đề 9, Bộ Luật Các Quy Định California mục 7017.
3 Tiêu Đề 29 Bộ Luật Hoa Kỳ mục 722.