Menu Close

(9.33) Tôi có thể nhận trợ giúp về vận chuyển không?

(9.33) Tôi có thể nhận trợ giúp về vận chuyển không?

Nếu quý vị cần các dịch vụ vận chuyển, hãy đưa các dịch vụ đó vào IPP của quý vị. Trung tâm khu vực có thể giúp quý vị nhận hỗ trợ vận chuyển. [1]Mục 4512(b). Ví dụ, trung tâm khu vực có thể giúp đỡ quý vị sử dụng phương tiện công cộng. Trung tâm khu vực có thể dạy quý vị sử dụng phương tiện giao thông một cách độc lập nhất có thể. Đây được gọi là đào tạo vận động. Quý vị có thể học cách sử dụng xe buýt công cộng hoặc cách đi bộ đến trường, cửa hàng hay những nơi khác. Điều này nên được bao gồm trong kế hoạch tiếp cận phương tiện vận chuyển của quý vị. Mặc dù trung tâm khu vực có thể giúp quý vị trong việv vận chuyển, Đạo Luật Lanterman đặt ra các hạn chế cho dịch vụ này. Xem câu hỏi tiếp theo.

References
1 Mục 4512(b).