Menu Close

(9.8) Việc làm được hỗ trợ là gì?

(9.8) Việc làm được hỗ trợ là gì?

Việc làm được hỗ trợ là công việc có trả lương trong cộng đồng kèm các dịch vụ hỗ trợ liên tục mà quý vị cần để duy trì công việc. [1]Mục 4851(n) và (p). Quý vị có thể được tuyển dụng trực tiếp bởi chủ lao động hoặc thông qua một chương trình việc làm được hỗ trợ. Nếu quý vị liên hệ với trung tâm khu vực của mình để nhận việc làm được hỗ trợ, họ có thể giới thiệu quý vị đến Sở Phục Hồi Chức Năng (Department of Rehabilitation, DOR).

Dịch Vụ Việc Làm Được Hỗ Trợ có thể:

  • Phát triển một công việc cho quý vị.
  • Xác định loại công việc phù hợp nhất với quý vị.
  • Giám sát hoặc đào tạo cho quý vị khi quý vị đang làm việc hoặc trước khi quý vị nhận việc.
  • Cung cấp cho quý vị thêm đào tạo và kỹ năng để thích nghi với công việc và duy trì công việc.
  • Tư vấn cho gia đình quý vị để đảm bảo quý vị có sự hỗ trợ cần thiết trong công việc.
  • Bênh vực quý vị nếu phát sinh vấn đề với chủ lao động của quý vị.
  • Cung cấp sự hỗ trợ liên tục sau khi quý vị nhận việc. [2]Mục 4851(q)(1-7).

Dịch Vụ Việc Làm Được Hỗ Trợ phải có trong IPP hoặc Kế Hoạch Hỗ Trợ Phát Triển Cá Nhân (Individual Habilitation Support Plan, IHSP) của quý vị. (Xem bên dưới để biết thông tin về IHSP).

Các dịch vụ được Sở Dịch Vụ Phát Triển (Department of Developmental Services, DDS) (thông qua trung tâm khu vực) hoặc Sở Phục Hồi Chức Năng (Department of Rehabilitation, DOR) thanh toán.

References
1 Mục 4851(n) và (p).
2 Mục 4851(q)(1-7).