Menu Close

(9.20) Kế Hoạch Dịch Vụ Hỗ Trợ Phát Triển Cá Nhân (Individual Habilitation Service Plan, IHSP) là gì?

(9.20) Kế Hoạch Dịch Vụ Hỗ Trợ Phát Triển Cá Nhân (Individual Habilitation Service Plan, IHSP) là gì?

Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ phát triển xây dựng Kế Hoạch Dịch Vụ Hỗ Trợ Phát Triển Cá Nhân (Individual Habilitation Service Plan, IHSP) cho quý vị để đáp ứng các mục đích việc làm trong IPP của quý vị. [1]Mục 4851(c). Để xây dựng IHSP dành cho quý vị, nhà cung cấp cân nhắc xem quý vị có thể:

  • Duy trì công việc có trả lương trong một khoảng thời gian nhất định không
  • Duy trì một khối lượng công việc nhất định không
  • Duy trì mức độ chuyên cần không
  • Cư xử phù hợp trong công việc không [2]Mục 4854.

Trung tâm khu vực tiếp tục thanh toán cho các dịch vụ hỗ trợ phát triển trong IHSP của quý vị nếu:

  • You make enough progress toward your habilitation goals,
  • Quý vị có đủ tiến bộ trong việc thực hiện các mục đích hỗ trợ phát triển,
  • Trung tâm khu vực xác định rằng các dịch vụ này là cần thiết để quý vị duy trì mức độ “chức năng nghề nghiệp” cao nhất, hoặc
  • Các dịch vụ này chuẩn bị cho quý vị nhận các dịch vụ phục hồi chức năng nghề nghiệp. [3]Mục 4857.

Nhóm IPP của quý vị có thể đánh giá IHSP của quý vị để xác định xem các dịch vụ trong chương trình của quý vị có phù hợp không và công việc của quý vị có phù hợp không. [4]Mục 4854.1. Nếu trung tâm khu vực đưa ra quyết định ảnh hưởng đến các dịch vụ hỗ trợ phát triển dành cho quý vị và quý vị không đồng ý, quý vị có thể kháng cáo. (Xem Chương 10 về quy trình kháng cáo.)

References
1 Mục 4851(c).
2 Mục 4854.
3 Mục 4857.
4 Mục 4854.1.