Menu Close

(9.14) Tôi có thể làm gì nếu chương trình ban ngày không đáp ứng các mục đích trong IPP của tôi?

(9.14) Tôi có thể làm gì nếu chương trình ban ngày không đáp ứng các mục đích trong IPP của tôi?

Nếu quý vị tin rằng chương trình ban ngày không đáp ứng nhu cầu của quý vị, hãy yêu cầu cuộc họp IPP để trao đổi về việc thay đổi chương trình hoặc các dịch vụ của quý vị. Quy trình IPP của quý vị xác định công việc hoặc chương trình ban ngày phù hợp nhất với quý vị. Quý vị có quyền cân nhắc những chương trình ban ngày giúp quý vị đạt được các mục đích trong IPP. Không một ai có thể buộc quý vị tham gia chương trình ban ngày nếu quý vị không muốn.

Tất cả chương trình ban ngày phải có thủ tục than phiền. [1]Mục 4705(a)(2) và Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California mục 56710(a). Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của chương trình, quý vị có thể yêu cầu sử dụng thủ tục than phiền. Nếu chương trình ban ngày vi phạm các quyền của quý vị, quý vị có thể nộp đơn “khiếu nại Mục 4731”. (Xem Chương 10).

Nếu chương trình cho rằng quý vị là mối đe dọa với sức khỏe và sự an toàn của những người khác trong chương trình, họ có thể yêu cầu quý vị rời khỏi chương trình ngay lập tức. Tuy nhiên, trừ khi có văn bản thỏa thuận trước, họ phải gặp quý vị và điều phối viên dịch vụ của quý vị trong vòng ba ngày để thảo luận vấn đề này và mọi thay đổi của chương trình có thể giúp giải quyết vấn đề. [2]Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California mục 56718(h).

References
1 Mục 4705(a)(2) và Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California mục 56710(a).
2 Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California mục 56718(h).