Menu Close

(9.31) Các chương trình hoặc hoạt động có thể từ chối chấp nhận tôi vì mức độ ảnh hưởng của tình trạng khuyết tật đối với bản thân tôi không?

(9.31) Các chương trình hoặc hoạt động có thể từ chối chấp nhận tôi vì mức độ ảnh hưởng của tình trạng khuyết tật đối với bản thân tôi không?

Một chương trình hoặc hoạt động không thể viện lý do quý vị là một rủi ro về trách nhiệm pháp lý để từ chối quý vị. Chương trình phải thẩm định để quyết định xem quý vị có phải là một rủi ro không, cân nhắc khả năng và kinh nghiệm của quý vị. Thẩm định phải xác định xem những điều chỉnh hợp lý, ví dụ như thay đổi chính sách và thiết bị trợ năng, có đủ giảm rủi ro để quý vị tham gia không.

Kể cả khi tình trạng khuyết tật ảnh hưởng đến hành vi của quý vị, chương trình chỉ có thể loại trừ quý vị khỏi hoạt động nếu hành vi của quý vị là mối đe dọa trực tiếp với những người khác. Hành vi gây rối hoặc làm loạn không đe dọa những người khác về mặt thể chất. Quý vị phải có đánh giá trước khi chương trình có thể loại trừ quý vị vì điều này. Đánh giá này phải cân nhắc xem các điều chỉnh hợp lý có thể làm giảm mối đe dọa không. Các điều chỉnh hợp lý có thể là thay đổi thủ tục hoặc quy tắc, đào tạo nhân viên, bổ sung nhân viên hoặc phát triển kế hoạch hành vi để xử lý hành vi gây vấn đề. Chương trình phải cung cấp các điều chỉnh quý vị cần trừ khi những điều chỉnh đó quá tốn kém, quá khó khăn hoặc sẽ thay đổi đáng kể hoạt động hoặc chương trình.