Menu Close

(9.35) Quá trình chuyển tiếp từ các dịch vụ trường học sang các dịch vụ dành cho người trưởng thành hoạt động như thế nào?

(9.35) Quá trình chuyển tiếp từ các dịch vụ trường học sang các dịch vụ dành cho người trưởng thành hoạt động như thế nào?

Học khu phải bắt đầu lập kế hoạch chuyển tiếp cho học sinh bị khuyết tật về phát triển khi 16 tuổi. Việc lập kế hoạch chuyển tiếp diễn ra tại các cuộc họp Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (Individualized Education Program, IEP) và bao gồm các thẩm định cùng mục đích liên quan đến đào tạo, việc học lên cao, việc làm và các kỹ năng sống độc lập. [1]Bộ Luật Giáo Dục California mục 56345(a)(8). Học khu của quý vị thanh toán cho các dịch vụ chuyển tiếp này chừng nào quý vị còn là học sinh, tối đa 22 tuổi. [2]Bộ Luật Giáo Dục California các mục 56026(c)(4) và 56026.

Mặc dù các trung tâm khu vực không thanh toán cho các dịch vụ chuyển tiếp trong IEP của quý vị, họ có tham gia vào việc lập kế hoạch chuyển tiếp. [3]Mục 4648.55(a). Xem câu hỏi và câu trả lời tiếp theo (9.36). Quý vị có thể yêu cầu trường mời điều phối viên dịch vụ của quý vị tham gia nhóm IEP để trợ giúp lập kế hoạch chuyển tiếp. Họ cũng có thể mời Sở Phục Hồi Chức Năng (Department of Rehabilitation, DOR) đến thảo luận về các lựa chọn nghề nghiệp. Trung tâm khu vực có thể giúp quý vị phát triển các mục đích chuyển tiếp trong IEP và chọn các dịch vụ giúp quý vị đạt được những mục đích đó. Những dịch vụ quý vị nhận được tùy thuộc vào những điều quý vị cần và muốn. Các dịch vụ dành cho quý vị có thể là trải nghiệm cộng đồng, phát triển việc làm và các mục đích khác trong cuộc sống trưởng thành của quý vị. Quý vị có thể được đào tạo các kỹ năng sống hàng ngày và được thẩm định để xác định thế mạnh và khả năng của quý vị (được gọi là thẩm định chức năng nghề nghiệp).

References
1 Bộ Luật Giáo Dục California mục 56345(a)(8).
2 Bộ Luật Giáo Dục California các mục 56026(c)(4) và 56026.
3 Mục 4648.55(a).