Menu Close

(9.36) Trung tâm khu vực có thể cung cấp các dịch vụ dành cho người trưởng thành trước khi tôi chuyển ra khỏi trường học không?

(9.36) Trung tâm khu vực có thể cung cấp các dịch vụ dành cho người trưởng thành trước khi tôi chuyển ra khỏi trường học không?

Nếu quý vị là học sinh giáo dục đặc biệt, trung tâm khu vực sẽ muốn quý vị sử dụng các dịch vụ do học khu địa phương cung cấp cho đến khi quý vị 22 tuổi, trừ khi quý vị đã nhận bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ hoàn thành. Trung tâm khu vực không thể mua các dịch vụ này cho quý vị nếu quý vị trong độ tuổi từ 18 đến 22, đang nhận giáo dục đặc biệt và chưa nhận bằng tốt nghiệp hay chứng chỉ hoàn thành:

 • chương trình ban ngày
 • giáo dục nghề nghiệp
 • dịch vụ việc làm
 • chương trình sống độc lập, và
 • đào tạo vận động và vận chuyển liên quan. [1]Mục 4648.55(a).

Tuy nhiên, trung tâm khu vực có thể mua các dịch vụ này nếu quý vị đáp ứng bất kỳ các ngoại lệ hoặc miễn trừ bên dưới. Quý vị có thể nhận các dịch vụ này nếu:

 • Nhóm IPP xác định rằng hệ thống giáo dục không thể đáp ứng được nhu cầu của quý vị;
 • Nhóm IPP của quý vị quyết định rằng các nguồn lực chung sẵn có cho quý vị thông qua học khu của quý vị không phù hợp để đáp ứng nhu cầu của quý vị (ngoại lệ “trường hợp đặc biệt”); hoặc
 • Quý vị đang tham gia chương trình thực tập có trả lương, hoặc quý vị đang làm công việc cạnh tranh, hòa nhập xuất phát từ chương trình thực tập có trả lương. [2]Mục 4648.55(a)&(d).

Nếu quý vị tham gia chương trình thực tập có trả lương hoặc việc làm cạnh tranh hòa nhập, quý vị cũng có thể tiếp tục hưởng các dịch vụ của trường học (nếu các dịch vụ này vẫn đáp ứng được nhu cầu của quý vị). [3]Mục 4648.55(d)(1). Các chương trình thực tập có trả lương do trung tâm khu vực cung cấp phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 1. Khoản thanh toán cho một cá nhân tham gia chương trình thực tập có trả lương không được vượt quá $10.400 một năm.
 2. Các chương trình thực tập có trả lương phải diễn ra trong môi trường làm việc cạnh tranh, hòa đồng.
 3. Chương trình thực tập phải trợ giúp cá nhân phát triển các kỹ năng để nhận việc làm có trả lương.
 4. Các trung tâm khu vực phải nâng cao nhận thức về cơ hội dành cho những người tham gia chương trình thực tập có trả lương thông qua các sự kiện tiếp cận cụ thể và tại các cuộc họp IPP. [4]Mục 4870.

References
1 Mục 4648.55(a).
2 Mục 4648.55(a)&(d).
3 Mục 4648.55(d)(1).
4 Mục 4870.