Menu Close

(9.3) Trung tâm khu vực có vai trò gì trong việc trợ giúp tôi hòa nhập với cộng đồng?

(9.3) Trung tâm khu vực có vai trò gì trong việc trợ giúp tôi hòa nhập với cộng đồng?

Trung tâm khu vực phải trợ giúp quý vị tham gia đời sống cộng đồng. Điều này bao gồm các chương trình, dịch vụ, việc làm, hoạt động kinh doanh và hoạt động sẵn có cho người không bị khuyết tật. [1]Mục 4648(a)(13). Cơ quan lập pháp đặt mức ưu tiên cao cho việc người bị khuyết tật về phát triển được “hòa nhập với cuộc sống bình thường trong cộng đồng tự nhiên của họ”. [2]Mục 4688(a). Trung tâm khu vực phải thúc đẩy quý vị hòa nhập với cộng đồng bằng cách:

  • Đào tạo các cơ quan, doanh nghiệp và chương trình địa phương để bao gồm người khuyết tật
  • Cung cấp cho quý vị sự hỗ trợ trực tiếp để tham gia cộng đồng một cách trọn vẹn hơn
  • Phát triển danh sách các nguồn lực cộng đồng
  • Làm việc với những người điều giải hỗ trợ cộng đồng
  • Cung cấp cho quý vị thông tin để đưa ra lựa chọn sáng suốt về việc làm
  • Trợ giúp các điều phối viên dịch vụ và thành viên gia đình tìm những cách mới để giúp quý vị hòa nhập với cộng đồng
  • Phát triển và ủng hộ hệ thống hỗ trợ tự nhiên của quý vị. [3]Mục 4688(b).

Trang web của Sở Dịch Vụ Phát Triển (Department of Developmental Services, DDS) cũng có thể có thông tin hữu ích về các chương trình khuyến khích làm việc, ảnh hưởng của việc kiếm tiền đối với phúc lợi của quý vị, các nguồn lực và biện pháp bảo vệ việc làm, các cơ hội đào tạo và các yêu cầu đối với người đóng thuế. DDS phải trao đổi với các trung tâm khu vực để xác định loại đào tạo về các vấn đề việc làm mà nhân viên trung tâm khu vực cần và để phát triển các kế hoạch đào tạo nếu nguồn lực của họ cho phép. [4]Mục 4639.75.

References
1 Mục 4648(a)(13).
2 Mục 4688(a).
3 Mục 4688(b).
4 Mục 4639.75.