Menu Close

(9.18) Dịch vụ hỗ trợ phát triển là gì?

(9.18) Dịch vụ hỗ trợ phát triển là gì?

Các chương trình của trung tâm khu vực như Việc Làm Được Hỗ Trợ hay Chương Trình Hoạt Động Công Việc được gọi là “dịch vụ hỗ trợ phát triển” trong luật. Nhiều chương trình trong số các chương trình được thảo luận bên trên là dịch vụ hỗ trợ phát triển. Các chương trình này chuẩn bị cho quý vị làm việc ở mức độ cao nhất có thể hoặc chuẩn bị cho quý vị nhận các dịch vụ phục hồi chức năng nghề nghiệp. [1]Mục 4851(a). DDS quản lý Chương Trình Dịch Vụ Hỗ Trợ Phát Triển. [2]Mục 4850.1.

References
1 Mục 4851(a).
2 Mục 4850.1.