Menu Close

(9.30) Các điều chỉnh hợp lý để giúp tôi tận hưởng các hoạt động lúc rảnh rỗi và giải trí có phải là yêu cầu bắt buộc không?

(9.30) Các điều chỉnh hợp lý để giúp tôi tận hưởng các hoạt động lúc rảnh rỗi và giải trí có phải là yêu cầu bắt buộc không?

Quý vị có thể nhận điều chỉnh hợp lý cho các hoạt động lúc rảnh rỗi và giải trí. Tuy nhiên, trước tiên quý vị phải đáp ứng các yêu cầu “tính hội đủ điều kiện cần thiết” của hoạt động. Điều này nghĩa là khi có điều chỉnh, quý vị có thể tham gia và hưởng lợi từ hoạt động như những người không bị khuyết tật. Các điều chỉnh hợp lý cho những hoạt động lúc rảnh rỗi và giải trí gồm có:

  • Thay đổi trong chính sách
  • Thêm nhân viên
  • Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu hoặc những người hỗ trợ khác nếu quý vị bị điếc hoặc khó nghe
  • Tài liệu chữ nổi hoặc in cỡ chữ lớn nếu quý vị bị mù hoặc có vấn đề về thị giác
  • Thiết bị thích nghi

Nhà tổ chức hoặc nhà tài trợ của hoạt động phải cung cấp điều chỉnh quý vị cần, trừ khi những điều chỉnh đó quá tốn kém, quá khó khăn hoặc sẽ thay đổi “tính chất căn bản” của hoạt động. Nhà tổ chức hoạt động không thể thu thêm tiền từ quý vị cho hoạt động vì quý vị cần một sự điều chỉnh.