Menu Close

(9.24) Có bao giờ DOR và DDS (Trung Tâm Khu Vực) hợp tác để giúp những người bị khuyết tật về phát triển không?

(9.24) Có bao giờ DOR và DDS (Trung Tâm Khu Vực) hợp tác để giúp những người bị khuyết tật về phát triển không?

Trung tâm khu vực thường giới thiệu mọi người đến DOR. Nếu muốn có được giới thiệu để nhận các dịch vụ nghề nghiệp, quý vị hãy yêu cầu cuộc họp IPP. Quý vị hãy cho biết bản thân quan tâm đến Việc Làm Được Hỗ Trợ hoặc Việc Làm Cạnh Tranh. Nếu quý vị đã làm việc trong một Chương Trình Hoạt Động Công Việc, họ đánh giá tiến bộ của quý vị hàng năm và xác định xem các dịch vụ nghề nghiệp có phù hợp với quý vị không. Nếu nhóm IPP của quý vị xác định các dịch vụ này có lợi cho quý vị, nhóm sẽ giới thiệu quý vị đến DOR. [1]Mục 4858 (a)-(b).

DOR có thể từ chối cung cấp các dịch vụ cho quý vị nếu tình trạng khuyết tật của quý vị nghiêm trọng đến mức các dịch vụ của họ sẽ không giúp ích gì cho quý vị. DOR phải chứng minh các dịch vụ phục hồi chức năng nghề nghiệp sẽ không trợ giúp quý vị có được công việc vì tình trạng khuyết tật của quý vị quá nghiêm trọng. [2]Tiêu Đề 29 Bộ Luật Hoa Kỳ mục 722(a)(2)(A); xem thêm Tiêu Đề 34 Bộ Luật Các Quy Định Liên Bang mục 361.42; Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế California mục … Continue reading

Quý vị có thể nhận các dịch vụ phục hồi chức năng nghề nghiệp trong tối đa 18 tháng. Các dịch vụ có thể kết thúc sớm hơn nếu quý vị đã đủ độc lập, hoặc nếu những hỗ trợ cho quý vị đã trợ giúp quý vị nhiều hết mức có thể. Sau 18 tháng, DOR chuyển quý vị đến DDS. Sau đó, quý vị có thể nhận các dịch vụ từ Chương Trình Dịch Vụ Hỗ Trợ Phát Triển. Nếu quý vị được giới thiệu đến DOR và được đưa vào danh sách chờ, trung tâm khu vực phải cung cấp các dịch vụ quý vị cần cho đến khi các dịch vụ của DOR dành cho quý vị bắt đầu. [3]Mục 4855.

References
1 Mục 4858 (a)-(b).
2 Tiêu Đề 29 Bộ Luật Hoa Kỳ mục 722(a)(2)(A); xem thêm Tiêu Đề 34 Bộ Luật Các Quy Định Liên Bang mục 361.42; Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế California mục 19103(b); Tiêu Đề 9 Bộ Luật Các Quy Định California mục 7062(c).
3 Mục 4855.