Menu Close

(9.28) Thu nhập từ công việc có ảnh hưởng đến phúc lợi khuyết tật của tôi không?

(9.28) Thu nhập từ công việc có ảnh hưởng đến phúc lợi khuyết tật của tôi không?

Có thể. Quý vị cần báo cáo về thu nhập kiếm được nếu quý vị đang nhận một số phúc lợi nhất định. Nếu quý vị nhận các phúc lợi An Sinh Xã Hội hoặc Medi-Cal, hãy yêu cầu các chương trình hỗ trợ phát triển hoặc việc làm được hỗ trợ giúp đỡ với việc lập kế hoạch phúc lợi. Tiền quý vị kiếm được có thể ảnh hưởng đến các phúc lợi của quý vị. Hãy trao đổi với điều phối viên dịch vụ của quý vị hoặc người lập kế hoạch phúc lợi công trước khi quý vị bắt đầu làm việc để thảo luận về những phúc lợi quan trọng như Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (Supplemental Security Income, SSI), Thu Nhập Khuyết Tật An Sinh Xã Hội (Social Security Disability Income, SSDI), Medi-Cal, Medicare, bảo hiểm sức khỏe khác, nhà ở Mục 8, Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (In-Home Supportive Services, IHSS) hoặc các chương trình thực phẩm. Hãy lập kế hoạch trước để quý vị không bị mất phúc lợi.

Ví dụ: quý vị có thể yêu cầu trung tâm khu vực trợ giúp về khả năng hội đủ điều kiện nhận các phúc lợi An Sinh Xã Hội dựa trên lịch sử làm việc của cha/mẹ quý vị. Quý vị có thể cần trợ giúp từ trung tâm khu vực hoặc chương trình việc làm được hỗ trợ hay chương trình hỗ trợ phát triển để ghi lại mọi khoản trợ cấp việc làm hoặc các điều kiện đặc biệt. Điều này quan trọng nếu thu nhập của quý vị cao hơn mức Hoạt Động Sinh Thu Nhập Đáng Kể (Substantial Gainful Activity, SGA) để nhận phúc lợi An Sinh Xã Hội, nhưng phải được bù bằng một khoản trợ cấp hoặc các điều kiện đặc biệt, để quý vị sẽ không mất (hoặc không thể nhận) những phúc lợi này.