Menu Close

(9.37) Nếu tôi trong độ tuổi từ 18 đến 22 nhưng không đi học nữa thì sao?

(9.37) Nếu tôi trong độ tuổi từ 18 đến 22 nhưng không đi học nữa thì sao?

Nếu quý vị trong độ tuổi từ 18 – 22 và không đi học, hãy yêu cầu cuộc họp IPP để thảo luận những dịch vụ quý vị cần. Quý vị có thể muốn có các dịch vụ dành cho người trưởng thành từ trung tâm khu vực, chẳng hạn như chương trình ban ngày, đào tạo nghề nghiệp hoặc đào tạo các kỹ năng sống độc lập. Nếu nhóm IPP quyết định trường có thể cung cấp các dịch vụ này thì trung tâm khu vực trước tiên phải cố gắng yêu cầu các dịch vụ này cho quý vị từ trường. Nhóm IPP cũng phải thảo luận xem quý vị có đáp ứng miễn trừ việc làm cạnh tranh, thực tập có trả lương hay trường hợp đặc biệt không.

Giả sử quý vị có bằng tốt nghiệp phổ thông khi 20 tuổi. Điều này nghĩa là quý vị không thể nhận thêm dịch vụ giáo dục đặc biệt, bao gồm các dịch vụ chuyển tiếp, từ trường của quý vị. [1]Bộ Luật Giáo Dục California các mục 56026(c)(4) và 56026.1. Trung tâm khu vực, không phải học khu, hiện chịu trách nhiệm cung cấp hoặc tài trợ cho các dịch vụ liên quan đến khuyết tật mà quý vị cần.

Nếu quý vị có chứng chỉ hoàn thành, quý vị vẫn có thể nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt và chuyển tiếp từ học khu của quý vị vì quý vị chưa nhận bằng chính quy. Quý vị sẽ vẫn có thể nhận các dịch vụ (chương trình ban ngày, giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm, dịch vụ sống độc lập và đào tạo vận động và dịch vụ vận chuyển liên quan) vì quý vị đã nhận được chứng chỉ hoàn thành. [2]Bộ Luật Giáo Dục California các mục 56026(c)(4) và 56026.1 và Đạo Luật Lanterman mục 4648.55(a).

Nếu quý vị bỏ học khi 18 tuổi nhưng quý vị vẫn chưa đến 22 tuổi, quý vị có một vài lựa chọn. Quý vị có thể quay về trường để nhận thêm các dịch vụ chuyển tiếp, miễn là quý vị là học sinh giáo dục đặc biệt đã ghi danh trước khi quý vị lên 19 tuổi. [3]Bộ Luật Giáo Dục California các mục 56026(c)(4). Quý vị có thể tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện nhận Chứng Chỉ Hoàn Thành từ học khu của quý vị không và cố gắng có được chứng chỉ. Điều này sẽ loại bỏ chướng ngại trong việc nhận chương trình ban ngày, dịch vụ nghề nghiệp và các dịch vụ khác từ trung tâm khu vực. [4]Mục 4648.55(a). Hoặc, quý vị có thể yêu cầu trung tâm khu vực cung cấp các dịch vụ dành cho người trưởng thành mà quý vị cần. Disability Rights California xác định rằng một số trung tâm sẽ phục vụ người trưởng thành từ 18 đến 22 tuổi, đã rời khỏi trường học khi chưa có bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ hoàn thành và không muốn quay lại. Các trung tâm khác, có thể nhất quyết muốn quý vị quay về học khu để nhận các dịch vụ.

References
1 Bộ Luật Giáo Dục California các mục 56026(c)(4) và 56026.1.
2 Bộ Luật Giáo Dục California các mục 56026(c)(4) và 56026.1 và Đạo Luật Lanterman mục 4648.55(a).
3 Bộ Luật Giáo Dục California các mục 56026(c)(4).
4 Mục 4648.55(a).