Menu Close

(5.12) Trung Tâm Nguồn Lực Gia Đình có thể giúp tôi như thế nào?

(5.12) Trung Tâm Nguồn Lực Gia Đình có thể giúp tôi như thế nào?

Nếu quý vị có con mắc hoặc có nguy cơ mắc khuyết tật về phát triển, quý vị có thể nhận hỗ trợ 1:1 với các cha/mẹ từ Trung Tâm Nguồn Lực Gia Đình. Họ cung cấp sự hỗ trợ, dịch vụ và nguồn lực, nhóm cha mẹ, thông tin và giới thiệu.

Quý vị có thể tìm số điện thoại của Trung Tâm Nguồn Lực Gia Đình địa phương tại: www.frcnca.org/directory.html