Menu Close

(5.6) Hội Đồng Tiểu Bang về Khuyết Tật Phát Triển là gì?

(5.6) Hội Đồng Tiểu Bang về Khuyết Tật Phát Triển là gì?

Hội Đồng Tiểu Bang về Khuyết Tật Phát Triển (State Council on Developmental Disabilities, SCDD) là một cơ quan tiểu bang độc lập. Cơ quan này đảm bảo những người bị khuyết tật về phát triển nhận được các dịch vụ và sự hỗ trợ họ cần.

Có 31 thành viên bỏ phiếu của SCDD được thống đốc chỉ định. 20 thành viên phải là người không thuộc cơ quan, thể hiện sự đa dạng về kinh tế xã hội, địa lý, tình trạng khuyết tật, chủng tộc, dân tộc và ngôn ngữ của California. 

  • 7 trong số 20 thành viên này phải là người khuyết tật về phát triển
  • 7 thành viên phải là cha/mẹ, người thân, người giám hộ hoặc người bảo hộ của những người khuyết tật về phát triển
  • 1 thành viên phải là người khuyết tật về phát triển hiện tại hoặc trước đây ở trong một cơ sở nội trú, hoặc người thân trực hệ, người giám hộ, hoặc người bảo hộ của họ.[1]Mục 4521.

Các thành viên cơ quan của SCDD bao gồm những người làm việc cho các cơ quan tư nhân hoặc công lập liên quan đến người khuyết tật, chẳng hạn như DRC, DDS, Sở Giáo Dục và Sở Phục Hồi Chức Năng. Để bênh vực cho quyền của những người khuyết tật về phát triển, hãy yêu cầu được chỉ định vào SCDD.

SCDD tạo ra và giám sát kế hoạch tiểu bang về dịch vụ cho khách hàng của trung tâm khu vực. Mục đích của kế hoạch tiểu bang là đảm bảo có hệ thống dịch vụ cộng đồng tốt. Họ đảm bảo hệ thống được chỉ dẫn bởi và tập trung vào khách hàng và gia đình. Và họ sẽ đảm bảo những người khuyết tật về phát triển được tự xác định, độc lập, sống có ích và hòa nhập vào tất cả các lĩnh vực của cuộc sống cộng đồng.[2]Mục 4562(c). Kế hoạch tiểu bang tìm những lĩnh vực cần cải tiến và các dịch vụ cần được gia tăng cho người khuyết tật về phát triển và gia đình của họ.

Mỗi 5 năm, SCDD chuẩn bị “đánh giá nhu cầu”. Đánh giá này dành cho công chúng và được cập nhật hàng năm. SCDD hỏi tất cả trung tâm khu vực về các dịch vụ và sự hỗ trợ họ đang thiếu và những dịch vụ và sự hỗ trợ mới, được mở rộng hoặc chuyển đổi nào mà họ cần. SCDD đưa ra các cách cung cấp dịch vụ mới và khác biệt để đáp ứng nhu cầu của khách hàng tại trung tâm khu vực. SCDD có thể sử dụng thông tin từ các nguồn khác, bao gồm các phiên điều trần công khai.[3]Các Mục 4520, 4521, 4540, 4561, 4675, 4676 và 4677.

SCDD trao đổi với DDS để đề xuất Sở Tài Chính tài trợ cho việc phát triển các chương trình mới trong ngân sách của Thống Đốc dựa trên đánh giá nhu cầu.[4]Mục 4677(b)(6). Liên Hệ:

Hội Đồng Tiểu Bang về Khuyết Tật Phát Triển
3831 North Freeway Blvd., No. 125
Sacramento, CA 95834
Số Điện Thoại Miễn Phí (833) 818-9886 hoặc (916) 263-7919
Email: council@scdd.ca.gov
www.scdd.ca.gov

References
1 Mục 4521.
2 Mục 4562(c).
3 Các Mục 4520, 4521, 4540, 4561, 4675, 4676 và 4677.
4 Mục 4677(b)(6).