Menu Close

(5.9) Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng (Client Assistance Program, CAP) là gì?

(5.9) Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng (Client Assistance Program, CAP) là gì?

CAP có thể giúp quý vị hiểu các quyền và trách nhiệm của quý vị liên quan đến dịch vụ của Sở Phục Hồi Chức Năng (Department of Rehabilitation, DOR). Người bênh vực CAP có thể giúp quý vị hiểu quý vị có hội đủ điều kiện nhận dịch vụ việc làm của DOR không và cách phát triển kế hoạch về việc làm (có thể bao gồm kế hoạch tự kinh doanh). Người bênh vực CAP có thể cung cấp cho quý vị thông tin về các dịch vụ mà DOR cung cấp và về các dịch vụ có sẵn từ Trung Tâm Sống Độc Lập. Người bênh vực CAP có thể giúp quý vị nhận các dịch vụ phù hợp với quý vị theo luật phục hồi chức năng của liên bang.[1]Tiêu Đề 29 Bộ Luật Hoa Kỳ Mục 732.

Để liên hệ với Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng, hãy gọi: 800-776-5746, 800-719-5798 (TTY) tại Disability Rights California.

References
1 Tiêu Đề 29 Bộ Luật Hoa Kỳ Mục 732.