Menu Close

(5.1) Bênh vực là gì?

(5.1) Bênh vực là gì?

Người khuyết tật về phát triển có các quyền cá nhân và công dân. Những quyền này bao gồm quyền nhận các dịch vụ quý vị hội đủ điều kiện hưởng và quyền nhận các dịch vụ đó trong môi trường hòa nhập nhất. Bênh vực nghĩa là lên tiếng và đấu tranh để có được những quyền này.

Trung tâm khu vực – và tất cả các cơ quan công – phải tôn trọng quyền của quý vị. Họ phải tuân theo luật pháp và một số quy định. Nhiều quy định cho biết cách nhận các dịch vụ mà quý vị cần và chọn.

Nếu trung tâm khu vực của quý vị không cung cấp cho quý vị các dịch vụ và sự hỗ trợ mà quý vị có quyền nhận, quý vị có thể phản bác (kháng cáo) quyết định của họ.

Quan trọng! Có thời hạn cho việc kháng cáo. Nếu quý vị bỏ lỡ thời hạn, quý vị sẽ không thể kháng cáo. Xem Chương 10 để biết thông tin về kháng cáo.

Nếu quý vị kháng cáo quyết định của một cơ quan khác, hãy hỏi họ thời hạn nộp đơn kháng cáo.