Menu Close

(5.10) “People First” là gì và tôi tham gia bằng cách nào?

(5.10) “People First” là gì và tôi tham gia bằng cách nào?

People First of California là một tổ chức tự bênh vực gồm những người bị khuyết tật về phát triển. Có một tổ chức People First trên toàn tiểu bang và một hội địa phương ở hầu hết các khu vực. People First giúp đỡ người khuyết tật về phát triển

  • tự lên tiếng,
  • tìm hiểu các quyền và trách nhiệm của họ, cũng như
  • giải quyết vấn đề của chính họ.

Các nhóm People First là những tổ chức đi đầu trong việc bênh vực cho quyền của khách hàng tại trung tâm khu vực. Họ cũng cung cấp thông tin và tài liệu để giúp quý vị đưa ra lựa chọn cuộc sống của chính mình. Họ tổ chức các sự kiện trên toàn tiểu bang. Để tìm People First tại địa phương của quý vị, liên hệ:

People First of California, Inc.
P.O. Box 2223
Elk Grove, CA 95759
(916) 552-6625
Truy cập https://www.peoplefirstca.org/contact-us để gửi email. Quý vị cũng có thể gọi đến chương trình Tự Bênh Vực Ngang Hàng của Disability Rights California theo số (213) 213-8134.