Menu Close

(5.25) Tôi có thể có người hỗ trợ thông qua trung tâm khu vực để giúp tôi bênh vực cho bản thân hoặc tham gia hội đồng hay tại các cuộc họp không?

(5.25) Tôi có thể có người hỗ trợ thông qua trung tâm khu vực để giúp tôi bênh vực cho bản thân hoặc tham gia hội đồng hay tại các cuộc họp không?

Có. Trung tâm khu vực có thể thanh toán cho các buổi đào tạo tự bênh vực, tạo điều kiện và “người bênh vực ngang hàng” nếu những mục đó có trong IPP của quý vị.[1]Mục 4512(b). Tạo điều kiện nghĩa là cung cấp cho quý vị tài liệu hoặc thiết bị, hoặc giúp quý vị đưa ra và bày tỏ lựa chọn và quyết định.[2]Mục 4512(h). Nếu một người bạn hoặc người thân không thể giúp quý vị, trung tâm khu vực có thể thanh toán cho người hỗ trợ.[3]Mục 4512(b).  Nếu IPP của quý vị bao gồm sự hỗ trợ của người hỗ trợ, quý vị có thể chọn người hỗ trợ.[4]Mục 4648(a)(12).

References
1 Mục 4512(b).
2 Mục 4512(h).
3 Mục 4512(b).
4 Mục 4648(a)(12).