Menu Close

(5.22) Làm sao để tôi có thể đảm bảo hệ thống cân nhắc ý kiến của những người thuộc các dân tộc khác nhau?

(5.22) Làm sao để tôi có thể đảm bảo hệ thống cân nhắc ý kiến của những người thuộc các dân tộc khác nhau?

Hệ thống cần ý kiến đóng góp từ các nhóm khác nhau để đáp ứng nhu cầu của tất cả thành viên. Luật quy định một trung tâm khu vực phải làm hết khả năng để đảm bảo lực lượng đặc nhiệm và nhóm cố vấn của họ có khách hàng và thành viên gia đình từ sự đa dạng đa văn hóa của cộng đồng.[1]Mục 4640.8. Nếu quý vị là thành viên của một trong những cộng đồng này, quý vị là người giúp ích cho trung tâm khu vực khi họ thành lập những nhóm này. Luật này có thể giúp quý vị tham gia một trong những cộng đồng đó nếu quý vị muốn phục vụ.

References
1 Mục 4640.8.