Menu Close

(5.23) Tôi có thể bênh vực cho bản thân và người khác thông qua một trong những văn phòng khu vực của Hội Đồng Tiểu Bang về Khuyết Tật Phát Triển không?

(5.23) Tôi có thể bênh vực cho bản thân và người khác thông qua một trong những văn phòng khu vực của Hội Đồng Tiểu Bang về Khuyết Tật Phát Triển không?

Hội Đồng Tiểu Bang về Khuyết Tật Phát Triển (State Council on Developmental Disabilities, SCDD) có 12 văn phòng khu vực phụ trách các khu vực khác nhau trong tiểu bang. Những văn phòng này cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật về phát triển và gia đình của họ. Họ cung cấp:

  • sự trợ giúp bênh vực,
  • các buổi đào tạo,
  • hoạt động giám sát trung tâm khu vực và hệ thống dịch vụ cho người khuyết tật, và
  • thông tin công khai.

Trung tâm khu vực phải đảm bảo người khuyết tật về phát triển, gia đình của họ và công chúng tham gia vào mỗi nơi trong số 12 khu vực này. Ủy ban cố vấn khu vực cố vấn cho văn phòng khu vực về việc này.[1]Mục 4544. Nếu quý vị muốn làm việc trong ủy ban cố vấn cho văn phòng khu vực của quý vị, hãy gọi đến văn phòng đó và cho họ biết. 

References
1 Mục 4544.