Menu Close

(5.27) Tôi có thể tham gia hội đồng quản trị của Disability Rights California bằng cách nào?

(5.27) Tôi có thể tham gia hội đồng quản trị của Disability Rights California bằng cách nào?

Disability Rights California là một cơ quan phi lợi nhuận cung cấp trợ giúp pháp lý và trợ giúp bênh vực khác cho người khuyết tật về phát triển. Có 13-17 người trong hội đồng quản trị của Disability Rights California. Những người trong hội đồng quản trị thể hiện sự đa dạng của những người mà Disability Rights California phục vụ.

Nếu quý vị muốn ứng tuyển vào một vị trí trong hội đồng quản trị của Disability Rights California, quý vị có thể điền đơn đăng ký. Nếu có vị trí đang tuyển trong hội đồng, thông tin sẽ được đăng tại https://www.disabilityrightsca.org/about-us/board-of-directors/join-our-board. Để biết thêm thông tin, hãy gọi cho Disability Rights California theo số 1-800-776-5746 hoặc OCRA theo số 1-800-390-7032.