Menu Close

(5.13) Nếu tôi không có người giúp tôi bênh vực cho bản thân, tôi có thể có một người đại diện không?

(5.13) Nếu tôi không có người giúp tôi bênh vực cho bản thân, tôi có thể có một người đại diện không?

A regional office of the State Council on Developmental Disabilities may advocate for you or help you to advocate for yVăn phòng khu vực của Hội Đồng Tiểu Bang về Khuyết Tật Phát Triển có thể bênh vực cho quý vị hoặc giúp quý vị bênh vực cho bản thân. SCDD có thể chỉ định một người đại diện để giúp quý vị hoặc bênh vực cho quý vị.