Menu Close

(5.4) Ai có thể trợ giúp tôi về bênh vực?

(5.4) Ai có thể trợ giúp tôi về bênh vực?

Đây là danh sách những nơi có thể trợ giúp quý vị:[1]Trung tâm khu vực phải thông báo cho quý vị khi họ đề xuất giảm, thay đổi hoặc chấm dứt dịch vụ quý vị đang nhận, hoặc từ chối dịch vụ mới mà quý … Continue reading

  • Gọi cho OCRA theo số 1-800-390-7032 ở Bắc California hoặc 1-866-833-6712 ở Nam California. Họ có thể cung cấp cho quý vị danh sách Những Người Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng trợ giúp những người ở gần mỗi nơi trong số 21 trung tâm khu vực. 
  • Gọi cho Hội Đồng Tiểu Bang về Khuyết Tật Phát Triển (State Council on Developmental Disabilities, SCDD). Hội đồng này có các văn phòng khu vực trước đây gọi là Ủy Ban Khu Vực. Truy cập https://scdd.ca.gov/ hoặc gọi cho họ theo số (916) 263-7919.
  • Tham gia một nhóm tự bênh vực, như People First, để gặp gỡ những người khuyết tật về phát triển khác. Gọi cho Disability Rights California, OCRA, hoặc văn phòng khu vực của SCDD tại địa phương để biết số điện thoại của nhóm People First gần quý vị.
  • Gọi cho trung tâm nguồn lực gia đình tại địa phương của quý vị. Tìm một trung tâm gần quý vị bằng cách nhấp vào đây.
  • Nếu quý vị sống ở Trung Tâm Phát Triển Porterville hoặc Canyon Springs, hãy gọi cho Người Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng và Điều Phối Viên Dịch Vụ Bênh Vực Tình Nguyện của quý vị.
  • Nếu quý vị gặp vấn đề với các dịch vụ nghề nghiệp thông qua Sở Phục Hồi Chức Năng, hãy gọi cho Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng của DRC theo số 800-776-5746 hoặc TTY theo số 800-719-5798 hoặc truy cập trang web của DRC bằng cách nhấp vào đây.
  • Để được trợ giúp pháp lý miễn phí hoặc chi phí thấp, hãy liên hệ với văn phòng trợ giúp pháp lý trong khu vực của quý vị. Truy cập: http://laacdirectory.org/.
  • Nếu quý vị đang gặp vấn đề với chuyên gia được cấp phép, hãy liên hệ với Sở Đặc Trách Vấn Đề Người Tiêu Dùng California theo số: 800-952-5210 hoặc TDD 800-326-2297.
  • Gọi đến hiệp hội luật sư hạt tại địa phương để được giới thiệu luật sư trong khu vực của quý vị.
  • Liên hệ với một trong những cơ quan phi lợi nhuận sau để được trợ giúp pháp lý:

Disability Rights Education & Defense Fund

Quỹ Giáo Dục & Bảo Vệ Quyền Lợi Người Khuyết Tật
3075 Adeline Street, Suite 210, Berkeley, CA 94703
Thoại: 510-644-2555, TTY 510-841-8645
www.dredf.org

Dịch Vụ Bênh Vực Sức Khỏe Tâm Thần
3255 Wilshire Blvd., Suite 902, Los Angeles, CA 90010
Thoại: 213-389-2077; Email: info@mhas-la.org
www.mhas-la.org

Cơ Quan Tư Vấn, Bênh Vực và Giới Thiệu cho Người Khiếm Thính (Deaf Counseling, Advocacy and Referral Agency, DCARA) (CHỈ VỚI Bắc California)
510-343-6670; Email: info@dcara.org
www.dcara.org

Những Người Bênh Vực Quyền Lợi Người Khuyết Tật
2001 Center Street, Fourth Floor, Berkeley, CA 94704-1204
Thoại: 510-665-8644; Email: info@dralegal.org
www.dralegal.org

Mental Health Advocacy Project

Dự Án Bênh Vực Sức Khỏe Tâm Thần
Law Foundation of Silicon Valley
4 Forth Second Street, Suite 1300, San Jose, CA 95113
Thoại: 408-293-4790
www.lawfoundation.org/mhap

Trung Tâm Pháp Lý Về Quyền Lợi Người Khuyết Tật
Thoại: 213-736-1031
TTY: 213-736-8310
Email: DRLC@drlcenter.org
https://thedrlc.org/

References
1 Trung tâm khu vực phải thông báo cho quý vị khi họ đề xuất giảm, thay đổi hoặc chấm dứt dịch vụ quý vị đang nhận, hoặc từ chối dịch vụ mới mà quý vị đang yêu cầu. Thông báo này phải bao gồm các dịch vụ bênh vực quý vị có thể cần để kháng cáo quyết định của trung tâm khu vực. Xem Mục 4701(h).