Menu Close

(5.20) Lực lượng đặc nhiệm hoặc nhóm cố vấn là gì và tôi tham gia bằng cách nào?

(5.20) Lực lượng đặc nhiệm hoặc nhóm cố vấn là gì và tôi tham gia bằng cách nào?

DDS, cơ quan lập pháp tiểu bang, văn phòng khu vực của SCDD và các trung tâm khu vực sử dụng lực lượng đặc nhiệm hoặc nhóm cố vấn để nghiên cứu vấn đề, đề xuất chính sách, đánh giá dịch vụ mới và điều tra các vấn đề trong hệ thống. Các cơ quan này phải nỗ lực tối đa để bao gồm khách hàng và thành viên gia đình. Lực lượng đặc nhiệm và nhóm cố vấn cũng phải thể hiện văn hóa đa dạng của cộng đồng.[1]Mục 4640.8.

Nếu quý vị tìm hiểu về một trong những nhóm này và quý vị muốn tham gia, hãy cho họ biết. Những nhóm này được lập khi một vấn đề hoặc câu hỏi xuất hiện và trung tâm khu vực cần ý kiến và sự cố vấn của cộng đồng. Nếu quý vị liên hệ trước với trung tâm khu vực, cơ hội tham gia của quý vị sẽ lớn hơn.

References
1 Mục 4640.8.