Menu Close

(5.8) Ai là Những Người Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng và Điều Phối Viên Dịch Vụ Bênh Vực Tình Nguyện tại các cơ sở?

(5.8) Ai là Những Người Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng và Điều Phối Viên Dịch Vụ Bênh Vực Tình Nguyện tại các cơ sở?

DDS ký hợp đồng với SCDD để cung cấp các dịch vụ Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng cho những người ở Trung Tâm Phát Triển Porterville và Canyon Springs.[1]Mục 4433.5. Có một Người Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng (Clients’ Rights Advocate, CRA) có thể cho quý vị biết về quyền pháp lý của quý vị. Điều này có nghĩa là quyền của quý vị được thẩm định và có một IPP liệt kê các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần để rời khỏi cơ sở và sống trong cộng đồng. CRA sẽ bênh vực cho quý vị khi quý vị ở tại cơ sở.

Porterville và Canyon Springs cũng có một Chương Trình Dịch Vụ Bênh Vực Tình Nguyện. Nếu quý vị muốn ai đó trợ giúp hoặc đại diện cho quý vị tại cuộc họp IPP khi việc sắp xếp trong cộng đồng đang được cân nhắc, SCDD có thể chỉ định một Người Bênh Vực Tình Nguyện để giúp quý vị.[2]Mục 4541(a)(3).

References
1 Mục 4433.5.
2 Mục 4541(a)(3).