Menu Close

(5.21) Làm sao tôi có thể đảm bảo rằng trung tâm khu vực có các dịch vụ và sự hỗ trợ mà mọi người muốn?

(5.21) Làm sao tôi có thể đảm bảo rằng trung tâm khu vực có các dịch vụ và sự hỗ trợ mà mọi người muốn?

Luôn cập nhật về các thay đổi và xu hướng trong nhu cầu dịch vụ và hệ thống cho người khuyết tật về phát triển. Ví dụ:

  • Tỷ lệ Tự Kỷ ở California đang gia tăng. Tự kỷ đòi hỏi các dịch vụ và sự hỗ trợ đặc biệt, như môi trường nhỏ hơn hoặc môi trường có ít sự kích thích. Tiểu bang có thể cần dành nhiều nguồn lực hơn cho các dịch vụ để giải quyết nhu cầu gia tăng này. Quý vị có thể cần bênh vực để khuyến khích Cơ Quan Lập Pháp phản hồi.
  • Người mắc một số khuyết tật hoặc kết hợp các loại khuyết tật sẽ thấy khó nhận được dịch vụ. Ví dụ: người khuyết tật về phát triển và tâm thần hoặc người có các vấn đề y tế mãn tính cần công nghệ đặc biệt. Người bênh vực có thể cải thiện hệ thống và dịch vụ ở phương diện này.
  • Nhiều khách hàng muốn sống, làm việc và giải trí trong môi trường hòa nhập. Nhiều người muốn làm những công việc bình thường với sự hỗ trợ thay vì làm việc trong các xưởng được bảo vệ. Người khác muốn đến “Y” tại địa phương vào mùa hè thay vì đến trại hè dành cho người khuyết tật. Người bênh vực có thể giúp điều chỉnh hệ thống cung cấp dịch vụ theo hướng mô hình và kết quả dịch vụ hòa nhập hơn.
  • Các cách mới và tốt hơn để phục vụ mọi người đang được phát triển trên các quốc gia khắp thế giới. Nếu quý vị tìm hiểu về những cách này, quý vị có thể giúp đảm bảo dịch vụ trong khu vực của quý vị theo kịp tiến bộ đang được thực hiện ở những nơi khác.

Trung tâm khu vực nỗ lực phát triển các loại dịch vụ mới và cung cấp dịch vụ của họ cho nhiều người hơn.[1]Mục 4648(e). Trung tâm khu vực phải thu thập thông tin về các dịch vụ và sự hỗ trợ còn thiếu ở khu vực của họ. Hỏi xem trung tâm khu vực có đang làm điều này không. Và yêu cầu họ cung cấp bản sao danh sách các dịch vụ cần thiết nhưng chưa có sẵn.

Điều phối viên dịch vụ của quý vị sẽ giúp quý vị cân nhắc sự hỗ trợ quý vị cần, kể cả khi sự hỗ trợ đó chưa có sẵn. Cơ quan phát triển của trung tâm khu vực có thể thêm hạng mục này vào danh sách các dịch vụ bị thiếu của họ. Cách này sẽ giúp họ thấy được “toàn cảnh”, đặc biệt nếu nhiều người khuyết tật về phát triển đang yêu cầu phát triển các dịch vụ mới tương tự. Điều đó sẽ giúp trung tâm khu vực xác định cách tốt nhất để tập trung nguồn lực của họ và phát triển các dịch vụ mới.

Sở Dịch Vụ Phát Triển (Department of Developmental Services, DDS) thương lượng hợp đồng năm năm với từng trung tâm khu vực. DDS đưa vào mỗi hợp đồng các mục tiêu thực hiện hàng năm cho từng trung tâm khu vực. Những mục tiêu này phải được phát triển thông qua một quy trình công khai hỏi thông tin từ cộng đồng của trung tâm khu vực thông qua các nhóm trọng tâm và khảo sát.[2]Mục 4629(c)(1)(B). Những phiên điều trần công khai, nhóm trọng tâm và khảo sát này là cơ hội cho người khuyết tật về phát triển và gia đình của họ bàn về các chính sách và chương trình mới cần thiết trong khu vực của từng trung tâm khu vực.

Bắt đầu vào ngày 1 tháng 5 hàng năm, trung tâm khu vực phải tổ chức ít nhất một cuộc họp về việc trung tâm khu vực thực hiện các mục tiêu của năm trước như thế nào. Những cuộc họp này phải được đưa ra công khai trước để lấy ý kiến của cộng đồng.[3]Mục 4629(g). Những cuộc họp này là cơ hội tốt để biết trung tâm khu vực đang hoạt động như thế nào và họ có thể cải thiện những lĩnh vực còn thiếu sót ra sao.

Khi họ phát triển “Kế Hoạch Sắp Xếp Trong Cộng Đồng” hàng năm, trung tâm khu vực sử dụng kinh nghiệm của họ với những người có nguy cơ bị sắp xếp vào các trung tâm phát triển để tìm kiếm dịch vụ và sự hỗ trợ sẽ giúp ngăn chặn tình trạng này. Trung tâm khu vực nhận tài trợ riêng để phát triển các dịch vụ và sự hỗ trợ này.[4]Mục 4418.25(c). Quy trình phát triển kế hoạch này là một cơ hội khác để cung cấp ý kiến đóng góp và bênh vực cho các dịch vụ tại cộng đồng. Những dịch vụ này sẽ giúp mọi người tránh tình trạng phải vào ở trong cơ sở.

Mỗi năm năm, Hội Đồng Tiểu Bang về Khuyết Tật Phát Triển (State Council on Developmental Disabilities, SCDD) hỏi tất cả trung tâm khu vực về các dịch vụ và sự hỗ trợ họ đang thiếu. SCDD hỏi những dịch vụ và sự hỗ trợ mới, được mở rộng hoặc thay đổi nào mà họ cần. Họ phải nêu bật những cách cung cấp dịch vụ mới và khác biệt để đáp ứng nhu cầu của khách hàng tại trung tâm khu vực. SCDD cũng có thể sử dụng thông tin từ các nguồn khác, bao gồm các phiên điều trần công khai. Quý vị có thể tham gia những phiên điều trần này và hướng trung tâm khu vực đến những mục đích mà quý vị nghĩ rằng họ nên tập trung vào.[5]Mục 4677(b).

Luật quy định những mục đích này phải tập trung vào việc giúp những người khuyết tật về phát triển đạt được kết quả chất lượng cuộc sống. Những mục đích đó phải thể hiện sự tiến triển tích cực, tốt hơn mọi chuyện đang diễn ra với người khuyết tật. Các mục đích này phải bao gồm việc phát triển các dịch vụ cần thiết để đáp ứng nhu cầu đã xác định, bao gồm các dịch vụ phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ. Các mục đích này phải giúp giảm sự chênh lệch giữa cách dịch vụ được mua và tạo sự công bằng giữa các khách hàng của trung tâm khu vực. Các mục đích này phải tạo ra sự tiến triển trong việc làm của người khuyết tật về phát triển. Các mục đích này phải cụ thể và có thể đo lường.[6]Mục 4629.

Quý vị có thể tìm hiểu trung tâm khu vực của quý vị đang thực hiện như thế nào để đạt được các mục đích này. Trung tâm khu vực phải đăng mục tiêu thực hiện hợp đồng hàng năm và hiệu quả thực hiện cuối năm của họ trên trang web.[7]Mục 4629.5(b)(9).

Vì luật yêu cầu trung tâm khu vực tập trung vào các mục đích này, quý vị có thể cũng muốn tập trung vào những mục đích này khi bênh vực. Điều này đặc biệt quan trọng nếu trung tâm khu vực không đạt được mục đích bắt buộc. 

References
1 Mục 4648(e).
2 Mục 4629(c)(1)(B).
3 Mục 4629(g).
4 Mục 4418.25(c).
5 Mục 4677(b).
6 Mục 4629.
7 Mục 4629.5(b)(9).