Menu Close

(5.24) Tôi có thể tham gia hội đồng quản trị của trung tâm khu vực bằng cách nào?

(5.24) Tôi có thể tham gia hội đồng quản trị của trung tâm khu vực bằng cách nào?

Ít nhất một nửa thành viên hội đồng của mỗi trung tâm khu vực phải là người khuyết tật về phát triển, cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của họ. Ít nhất 25% thành viên phải bị khuyết tật về phát triển. Các thành viên phải đại diện cho những tình trạng khuyết tật khác nhau được trung tâm khu vực phục vụ.[1]Mục 4622. Nếu quý vị muốn trở thành thành viên hội đồng, hãy báo cho điều phối viên dịch vụ của quý vị hoặc nhân viên khác của trung tâm khu vực rằng quý vị quan tâm.

References
1 Mục 4622.