Menu Close

(5.17) Làm sao để tôi có thể biết lập trường của trung tâm khu vực hoặc cơ quan khác trong trường hợp của mình?

(5.17) Làm sao để tôi có thể biết lập trường của trung tâm khu vực hoặc cơ quan khác trong trường hợp của mình?

Trung tâm khu vực phải cung cấp cho quý vị một “thông báo đầy đủ” trong 30 ngày trước khi họ giảm, chấm dứt hoặc thay đổi các dịch vụ trong IPP khi chưa có sự đồng ý của quý vị.[1]Mục 4710(a). Ngoài ra, bất cứ khi nào trung tâm khu vực từ chối một dịch vụ hoặc sự hỗ trợ mà quý vị yêu cầu trong IPP của quý vị, họ phải gửi cho quý vị thông báo đầy đủ.[2]Mục 4710(b). Thông báo đầy đủ phải bao gồm:

  • quyết định trung tâm khu vực đã đưa ra,
  • các dữ kiện cơ bản mà trung tâm khu vực dựa vào để ra quyết định,
  • lý do hoặc các lý do cho quyết định của trung tâm khu vực,
  • thời điểm quyết định sẽ có hiệu lực,
  • luật hoặc chính sách hỗ trợ cho quyết định đó,
  • cách kháng cáo, và
  • có những nguồn lực bênh vực nào để giúp quý vị kháng cáo.[3]Mục 4701(a)-(e) & (h). 

Thông báo này phải cho quý vị biết lập trường của trung tâm khu vực trong trường hợp của quý vị. Nếu thông báo thiếu mục nào đó hoặc quý vị không hiểu, hãy liên hệ với trung tâm khu vực và yêu cầu họ cung cấp thông tin.

Những chương trình khác, chẳng hạn như IHSS và Medi-Cal, cũng phải gửi cho quý vị thư Thông Báo Hành Động khi họ đưa ra quyết định. Những thông báo này giống như thông báo đầy đủ mà trung tâm khu vực phải cung cấp cho quý vị. Nếu quý vị bênh vực cho bản thân hoặc bênh vực cho người khác ở một trong những chương trình đó, và họ không phát thư Thông Báo Hành Động, thì quý vị hãy liên hệ với chương trình và yêu cầu cung cấp thư đó.

References
1 Mục 4710(a).
2 Mục 4710(b).
3 Mục 4701(a)-(e) & (h).