Menu Close

(5.2) Ai có thể làm người bênh vực?

(5.2) Ai có thể làm người bênh vực?

Bất kỳ ai cũng có thể làm người bênh vực. Quý vị có thể là người bênh vực cho chính mình. Quý vị có thể là người bênh vực cho người khác. Hoặc, quý vị có thể nhờ người khác làm người bênh vực cho quý vị.

Đảm bảo rằng quý vị và người bênh vực cho quý vị nhất trí về điều quý vị muốn. Ghi điều đó thành văn bản. Cho biết quý vị muốn người đó làm người bênh vực cho quý vị. Ngoài ra, viết ra mục đích của quý vị, như là nhận một dịch vụ mới hoặc duy trì dịch vụ quý vị đã có.