Menu Close

(5.5) Disability Rights California (DRC) bảo vệ các quyền của tôi như thế nào?

(5.5) Disability Rights California (DRC) bảo vệ các quyền của tôi như thế nào?

Công việc của DRC là bảo vệ và bênh vực cho các quyền của người khuyết tật.[1]Mục 4902.DRC cũng có thể giới thiệu và cung cấp thông tin cho quý vị về các nguồn lực bênh vực khác. Để biết cách DRC có thể giúp quý vị, gọi đến số 800-776-5746. 

Sau đây là các cách Disability Rights California cung cấp sự bênh vực:

Các Văn Phòng Pháp Lý Khu Vực của Disability Rights California – DRC có sáu văn phòng (Sacramento, Oakland, Fresno, Los Angeles, Ontario, và San Diego) cung cấp nhiều loại trợ giúp. Quý vị có thể đến một trong những buổi đào tạo của họ, nhận tập sách thông tin hoặc gọi điện để được giải đáp qua điện thoại. Đôi khi, một luật sư hoặc người bênh vực có thể đại diện cho quý vị ở tòa hoặc tại phiên điều trần hành chính. Gọi 800-776-5746.

Văn Phòng Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng (Office of Clients’ Rights Advocates, OCRA) – DRC có hợp đồng với Sở Khuyết Tật Phát Triển (Department of Developmental Disabilities, DDS) để cung cấp dịch vụ bênh vực quyền lợi Khách Hàng cho khách hàng của trung tâm khu vực. OCRA có những Người Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng (gọi là “CRA”) dành cho những người nhận dịch vụ từ mọi trung tâm khu vực. CRA có thể giúp quý vị. Họ có thể cung cấp cho quý vị thông tin, đào tạo và trả lời câu hỏi qua điện thoại. Đôi khi, luật sư hoặc người bênh vực của OCRA có thể đại diện cho quý vị ở tòa hoặc tại phiên điều trần hành chính. Ở Bắc California, gọi 800-390-7032; ở Nam California gọi 866-833-6712. TTY 877-669-6023.

Tổ Chức Tự Bênh Vực Ngang Hàng của Disability Rights California – Tổ Chức Tự Bênh Vực Ngang Hàng cung cấp sự hỗ trợ và trợ giúp cho những người bênh vực cho quyền của chính họ. Họ chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau. Bản thân những người làm việc trong tổ chức này cũng bị khuyết tật. Tổ chức này có thể giúp quý vị tìm hiểu quyền của quý vị, cách thức hoạt động của hệ thống dịch vụ dành cho người khuyết tật và cách bênh vực cho bản thân. Gọi 800-776-5746.

Cơ Quan Điều Tra (Investigations Unit, IU) của Disability Rights California – IU của DRC xem xét các báo cáo về:

  • lạm dụng và bỏ bê ở các bệnh viện tiểu bang và các cơ sở khác
  • chăm sóc lạm dụng hoặc tắc trách
  • tấn công tình dục
  • lạm dụng thể chất hoặc bỏ bê
  • sử dụng biện pháp cách ly và kiềm chế không phù hợp.

Họ cũng tìm và lập tài liệu những trường hợp lạm dụng và bỏ bê nghiêm trọng, có tính hệ thống. Để biết thêm thông tin về IU, gọi 800-776-5746.

References
1 Mục 4902.