Menu Close

(5.11) Trung tâm khu vực có thể giúp tôi làm người biện hộ cho chính mình không?

(5.11) Trung tâm khu vực có thể giúp tôi làm người biện hộ cho chính mình không?

Có. Trung tâm khu vực của quý vị có thể cung cấp dịch vụ đào tạo tự bênh vực, tạo điều kiện và giới thiệu những người bênh vực ngang hàng.[1]Mục 4512(b). Họ có thể cung cấp dịch vụ đưa đón đến cuộc họp, thanh toán cho hội nghị do các nhóm tự bênh vực tổ chức, hoặc thuê người hỗ trợ do quý vị chọn cho các cuộc họp IPP của quý vị. Nếu quý vị nhận hỗ trợ đời sống, quý vị có thể nhận các dịch vụ bênh vực, đào tạo tự bênh vực và tạo điều kiện.[2]Mục 4689(c).

Trung tâm khu vực cũng có thể giúp quý vị tham gia các hoạt động như làm việc trong hội đồng quản trị. Họ có thể giúp quý vị về đào tạo, đi lại và tạo điều kiện. Nếu quý vị muốn các dịch vụ và sự hỗ trợ này, các dịch vụ và sự hỗ trợ đó phải có trong IPP của quý vị.

References
1 Mục 4512(b).
2 Mục 4689(c).