Menu Close

(5.26) Ủy ban cố vấn địa phương và tiểu bang là gì?

(5.26) Ủy ban cố vấn địa phương và tiểu bang là gì?

Ủy ban cố vấn địa phương cố vấn cho hội đồng quản trị của trung tâm khu vực.[1]Mục 4622(i)&(j). Những người trong các ủy ban này mắc khuyết tật về phát triển.

Tiểu bang cũng có ủy ban cố vấn khách hàng của riêng họ, cung cấp thông tin DDS về các vấn đề ảnh hưởng đến khách hàng ở California. Nếu quý vị muốn tham gia, hãy truy cập www.dds.ca.gov/consumers/consumer-advisory-committee/ để biết thêm thông tin.

References
1 Mục 4622(i)&(j).